Головна сторінка

 Оголошення, анонси культурного життя

 Оголошення про скликання сесій міської ради, засідань виконкому

 Місто

 Місцеве самоврядування

 Виконавчі органи Шосткинської міської ради

 Вибори

 Звіти

 Гаряча лінія

 Онлайн - голосування та опитування

 Поточні творчі конкурси

 Взаємодія з громадськістю

 Виконавчі органи державної влади

 Документи

 Публічні закупівлі

 Комунальна власність

 Послуги

 Статистика

 Споживач

 Економіка

 Інвестиції

 Регуляторна діяльність

 Доступ до публічної інформації

 Звернення громадян

 Запобігання та протидія корупції

 Фінансові ресурси та їх направлення

 Управління з питань НС інформує

 Медіа

 Військова служба за контрактом 
УРЯДОВА ГАРЯЧА ЛІНІЯ
 
 
 
КАЛЕНДАР СВЯТ НА  2018

РІК ДЛЯ УКРАЇНИ

 

  

МІСЬКІ АВТОБУСНІ

МАРШРУТИ

 

 

 

 

 ТЕЛЕФОННИЙ

ДОВІДНИК

      

 

 

  

 

 

 

 

 

Регламент виконавчого комітету

ЗАТВЕРДЖЕНО

рішенням виконавчого комітету

міської ради

від 21.03.2013  № 74

 

 

Регламент виконавчих органів  Шосткинської міської ради

 

Розділ 1. Загальні  положення

 

1.Цей  Регламент  відповідно до Конституції України, Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Типового регламенту місцевої державної адміністрації, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 11 грудня 1999 року №2263 (у редакції постанови Кабінету Міністрів України від 31 жовтня 2007 року №1270),  інших законодавчих актів України регулює організаційні та процедурні питання діяльності виконавчих органів Шосткинської міської ради.

2. Регламент виконавчих органів Шосткинської міської ради  (далі – Регламент), внесення змін до нього затверджується рішенням виконавчого комітету Шосткинської  міської ради. У випадках прийняття законодавчих актів, що приводять до виникнення розбіжностей окремих положень цього Регламенту з чинним законодавством, на  засіданні виконавчого комітету Шосткинської міської ради Регламент повинен бути приведений у відповідність до чинного законодавства.

3. Дотримання положень Регламенту є обов’язковим для всіх виконавчих органів міської ради

 

Розділ 2. Виконавчі органи міської ради

 

Параграф 1. Основи діяльності виконавчих органів  міської ради.

 

1.1. Виконавчими органами Шосткинської міської ради є її  виконавчий комітет, управління, відділи та інші структурні підрозділи міської ради ( далі – виконавчі органи міської ради).

1.2. Виконавчі органи міської ради  відповідно до Конституції України та Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні" створюються Шосткинською міською радою за пропозицією міського голови для здійснення виконавчих функцій і повноважень місцевого самоврядування у межах, визначених Законом України "Про місцеве самоврядування в Україні" та іншими законодавчими  та  нормативно – правовими  актами України.

1.3.Порядок діяльності виконавчих органів міської ради  визначаються Конституцією України, Законом України “Про місцеве самоврядування в Україні“, іншими законодавчими актами, цим Регламентом.

 

Параграф 2. Виконавчий комітет Шосткинської міської ради

 

2.1. Виконавчий комітет Шосткинської міської ради ( далі – виконавчий комітет) утворюється міською радою на період її повноважень. Після закінчення повноважень ради, виконавчий комітет здійснює свої повноваження до сформування нового складу виконавчого комітету.

2.2. Кількісний та персональний  склад  виконавчого комітету затверджується міською радою за пропозицією міського голови.

2.3. До складу виконавчого комітету входять: міський голова, його заступники з питань діяльності виконавчих органів міської ради, керуючий справами виконавчого комітету міської ради. Також за посадою до складу виконавчого комітету входить секретар міської ради. Інші члени виконавчого комітету обираються міською радою за поданням міського голови з числа керівників виконавчих органів міської ради, представників громадськості, підприємств, установ і організацій міста.

2.4. Очолює виконавчий комітет міський голова.

2.5.У разі відсутності чи неможливості здійснення міським головою функцій, передбачених законодавством України, їх виконання покладається на одного із заступників міського голови з питань діяльності виконавчих органів міської ради, секретаря міської ради або керуючого справами виконавчого комітету міської ради.

2.6. Виконавчий комітет є юридичною особою, має гербову печатку, рахунок (рахунки) в установах банків.

2.7. Основною формою роботи виконавчого комітету є його засідання, які скликаються міським головою, а в разі його відсутності чи неможливості  –посадовою особою, яка його заміщує  (відповідно до розподілу обов’язків) по  мірі необхідності, але не рідше одного разу на місяць і є правомочними, якщо в них беруть участь більше половини від загального складу виконавчого комітету.

2.8. Виконавчий  комітет є підконтрольним і підзвітним  міській раді, а з питань здійснення ним делегованих повноважень органів виконавчої влади ­– також підконтрольний  відповідним органам виконавчої влади.

2.9.Виконавчий комітет здійснює повноваження:

           1) розглядає і вирішує питання, віднесені Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні»  до відання виконавчих органів ради;

           2) попередньо розглядає проекти міських програм соціально-економічного і культурного розвитку, цільових програм з інших питань, місцевого бюджету, проекти рішень з інших питань, що вносяться на розгляд міської ради;

          3) координує діяльність відділів, управлінь та інших виконавчих органів міської ради, підприємств, установ та організацій, що належать до комунальної власності територіальної громади міста, заслуховує звіти про роботу їх керівників;

           4) має право змінювати або скасовувати акти підпорядкованих йому управлінь, відділів, інших виконавчих органів міської ради, а також їх посадових осіб;

           5) приймає рішення з інших питань та здійснює інші функції відповідно до розмежування повноважень між виконавчими органами міської ради;

           6) на вимогу депутатів міської ради звітує перед міською радою про свою роботу та інформує про неї мешканців міста.

 

Параграф 3.Управління та відділи, інші виконавчі органи міської ради

 

3.1.Управління та відділи, інші виконавчі органи міської ради  створюються міською радою за пропозицією міського голови у межах затвердженої нею структури  з метою здійснення повноважень, що належать до відання  виконавчих органів міської ради.

3.2. Управління та відділи, інші виконавчі органи міської ради  є підзвітними і підконтрольними  міській раді, підпорядкованими її виконавчому комітету, міському голові.

3.3. Управління та відділи, інші виконавчі органи міської ради  керуються у своїй діяльності Конституцією України, Законом України “Про місцеве самоврядування в Україні“, іншими законодавчими актами, цим Регламентом та  Положеннями про управління та відділи та інші виконавчі органи міської ради.

 

Параграф 4. Розгляд питань у виконавчих органах міської ради

 

4.1. Розгляд у виконавчих органах міської ради питань, що належать до їх компетенції, зокрема  власних та делегованих повноважень, визначених Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», провадиться виконавчим комітетом, міським головою,  заступниками міського голови (далі – заступники міського  голови), секретарем міської ради, керуючим справами виконавчого комітету міської ради (далі – керуючий справами виконавчого комітету), управліннями, відділами та іншими структурними підрозділами міської ради, а також консультативними, дорадчими та іншими допоміжними органами, службами і комісіями, утвореними  виконавчим комітетом, міським головою.

 

Параграф 5. Взаємодія з громадськістю

 

5.1. Робота виконавчих органів міської ради є відкритою і гласною, за винятком розгляду питань, що становлять державну таємницю або належать до інформації з обмеженим доступом.

5.2. Виконавчі органи міської ради інформують  громадськість про свою діяльність, підготовки і розгляду питань, що належать до їх компетенції.

5.3.Висвітлення діяльності виконавчих органів міської ради здійснюється в порядку, передбаченому чинним законодавством  та цим Регламентом.

 

Параграф 6. Розподіл обов’язків між посадовими особами  місцевого самоврядування та  затвердження положень про виконавчі органи міської ради

 

6.1. Розподіл обов'язків між заступниками міського голови, секретарем міської ради, керуючим справами виконавчого комітету здійснюється розпорядженням міського голови . При цьому повинні бути визначені

-  функції і повноваження зазначених керівників;

- виконавчі органи ради, діяльність яких координується та контролюється зазначеними керівниками згідно розподілу обов’язків;

-  порядок заміщення заступників міського голови, секретаря міської ради, керуючого справами виконавчого комітету   у разі їх відсутності.

6.2. Розподіл обов’язків між посадовими особами місцевого самоврядування управлінь і відділів, інших структурних підрозділів міської ради   проводять їх керівники   не пізніше одного місяця з дня призначення їх на посаду  з визначенням повноважень і функцій посадових   осіб.

 6.3. Положення про виконавчі органи  міської ради розробляються керівниками таких органів, погоджуються із заступниками міського голови, секретарем міської  ради, керуючим справами виконавчого комітету (відповідно до розподілу обов’язків) і затверджуються   міською радою.

 

Розділ 3.  Планування роботи  виконавчих органів міської ради

 

Параграф 1. Загальні засади планування роботи виконавчих органів міської ради    

 

1.1. Планування роботи виконавчих органів міської ради здійснюється з метою створення умов для послідовної та узгодженої діяльності структурних підрозділів міської ради .

1.2. Робота  виконавчих органів міської ради проводиться за річними і квартальними планами, а в разі потреби – оперативними (місячними, тижневими) планами.

Річні та квартальні плани роботи виконавчого комітету затверджуються на його засіданнях,  оперативні (місячні, тижневі)- міським головою.

Плани роботи управлінь,  відділів та інших структурних підрозділів міської ради затверджуються заступниками міського голови, секретарем міської ради, керуючим справами виконавчого комітету (відповідно до розподілу обов’язків).

1.3. Планування роботи виконавчих органів  міської ради  з підготовки проектів регуляторних актів здійснюється з урахуванням статті 7 Закону України “Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності”.

Параграф 2. Порядок формування річного та квартального планів роботи виконавчого комітету міської ради

2.1.Річний та квартальний  плани роботи виконавчого комітету формується і затверджується в такому порядку:

керівники структурних підрозділів міської ради   вносять   керуючому справами виконавчого комітету  пропозиції щодо включення питань до проектів річного і квартального планів роботи виконавчого комітету.

Після письмового погодження із  керуючим справами виконавчого комітету  пропозиції передаються до загального відділу  міської ради   не пізніше як за 30 днів до початку наступного року або кварталу;

2.2. Загальний  відділ  міської ради   узагальнює пропозиції, погоджує з керуючим справами виконавчого комітету перелік питань для включення в план роботи, складає проект плану роботи  і готує  проект рішення виконавчого комітету  про його затвердження.

2.3. Відповідальність за своєчасну та якісну підготовку пропозицій до планів роботи виконавчого комітету покладається на керівників виконавчих органів міської ради  і заступників міського голови, секретаря міської ради, керуючого справами виконавчого комітету (відповідно до розподілу обов'язків).

2.4    Щотижневий  перелік основних заходів, які будуть проводитися в місті, який  складається на основі щомісячного  плану роботи  виконавчого комітету   з урахуванням пропозицій, наданих  міським  головою,  заступниками  міського голови, секретарем міської ради, керуючим справами виконавчого комітету організаційним відділом міської ради надається до обласної державної адміністрації.

 

Параграф 3. Основні вимоги до формування планів роботи виконавчого комітету

 

3.1. Плани роботи виконавчого комітету  передбачають заходи, спрямовані на виконання Конституції України, законів України, актів Президента України та Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України, інших органів виконавчої влади вищого рівня (далі – акти законодавства), доручень Прем’єр - Міністра України, державних, регіональних, міських програм соціально-економічного та культурного розвитку, здійснення інших, визначених законами,  повноважень, виконання розпоряджень і доручень голови обласної державної адміністрації, міського голови, рішень міської ради та виконавчого комітету, забезпечення реалізації державної політики.

3.2. До планів роботи виконавчого комітету  включаються:

актуальні питання, пов'язані зі здійсненням заходів щодо соціально-економічного та культурного розвитку міста, функціонуванням галузей господарського комплексу міста та розв'язанням проблем у соціальній сфері, поліпшенням діяльності виконавчих органів міської ради, їх взаємодією з іншими органами місцевого самоврядування, що вносяться  на розгляд виконавчого комітету, потребують розгляду на  апаратних нарадах  при міському голові;

 перелік актів законодавства, розпоряджень (доручень) голови обласної державної адміністрації,  рішень обласної ради за якими буде здійснюватися контроль;

питання, що потребують розгляду на апаратних нарадах при міському  голові;

основні організаційно-масові та спортивні заходи, проведення яких забезпечується  виконавчими органами міської ради або за їх участю.

3.3.Плани повинні містити питання:

            підбиття підсумків діяльності виконавчих органів міської ради відповідно за рік, квартал, місяць з визначенням основних напрямів подальшої роботи;

            діяльності структурних підрозділів міської ради з виконання державних правових актів, рішень виконавчого комітету, розпоряджень  та доручень міського голови, здійснення ними власних та делегованих повноважень, визначених Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні»;

           про роботу підприємств, організацій,  установ та закладів комунальної власності територіальної громади міста;

3.4. У планах роботи виконавчого комітету  визначаються конкретні структурні підрозділи та  посадові особи, відповідальні за здійснення запланованих заходів.

 

Параграф 4. Включення та виключення питань у планах роботи виконавчого комітету

 

4.1. Додаткові (позапланові) питання включаються до затвердженого плану роботи виконавчого комітету  за  дорученням   міського голови.

4.2. Виключення питань з плану роботи виконавчого комітету здійснюється  за дорученням    міського голови.

 

Параграф 5. Здійснення контролю за виконанням планів роботи виконавчого комітету

 

5.1. Про виконання річного та квартального планів   роботи  виконавчого комітету готується   інформація, яка заслуховується  на засіданні виконавчого комітету.

5.2. Загальний контроль за виконанням  планів роботи  виконавчого комітету   здійснюється керуючим справами виконавчого комітету.

 

Параграф 6. Порядок формування  робочого плану  міського голови, його заступників, секретаря міської ради, керуючої справами виконавчого комітету міської ради.

 

6.1. З метою врахування питань, що виникають у ході  діяльності виконавчих органів міської ради, щоп’ятниці   складається  робочий план міського голови, його заступників, секретаря міської ради, керуючого справами виконавчого комітету (далі – робочий план керівного складу) на наступний тиждень.

6.2.  Контроль за підготовкою  робочого плану керівного складу здійснює керуючий справами виконавчого комітету

6.3.  Виконання  робочих планів керівного складу  обговорюється на щоденних нарадах у міського голови.

 

Параграф 7. Порядок формування планів роботи управлінь та відділів, інших структурних підрозділів міської ради

 

7.1. Робота управлінь та відділів, інших структурних підрозділів міської ради  проводиться за квартальними і місячними планами, що затверджуються заступниками  міського голови, секретарем міської ради, керуючим справами виконавчого комітету (відповідно до розподілу обов’язків).

7.2.Плани роботи управлінь, відділів та інших структурних підрозділів міської ради формуються на підставі пропозицій підрозділів, що входять до їх складу або на основі пропозицій своїх працівників ( якщо підрозділи відсутні).

7.3. Керівник  управління, відділу, іншого структурного підрозділу міської ради узагальнює надані пропозиції, формує проект плану та не пізніше як за 5 днів  до наступного кварталу ( місяця) за своїм підписом подає на затвердження  заступнику міського голови, секретареві міської ради, керуючому справами виконавчого комітету (відповідно до розподілу обов’язків).

7.4.  Додаткові (позапланові) питання включаються до плану роботи управлінь та відділів, інших структурних підрозділів міської ради  і виключаються з нього за дорученням заступника міського голови, секретаря міської ради, керуючого справами виконавчого комітету (відповідно до розподілу обов'язків).

7.5. Стан виконання  плану роботи управління, відділу, іншого структурного підрозділу  міської ради розглядається на нарадах у його керівника.

7.6. Контроль за виконанням планів роботи управлінь та відділів, інших структурних підрозділів міської ради здійснюється заступниками міського голови, секретарем міської ради,  керуючим справами виконавчого комітету (відповідно до розподілу обов'язків).

 

Параграф 8. Організація інформування (звітування) про діяльність виконавчих органів  міської ради

 

 8.1.Виконавчі органи міської ради є підконтрольними і підзвітними міській раді.

Відповідно до статей 27 та 28   Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», згідно плану роботи   міської ради  міській раді подаються звіти   про хід і результати виконання:

програми соціально – економічного та культурного розвитку  міста (підготовка звітності проводиться управлінням економіки міської ради на основі  звітів структурних підрозділів міської ради, затверджених заступниками міського голови, секретарем міської ради, керуючим справами виконавчого комітету (відповідно до розподілу обов’язків);

 цільових програм з інших питань місцевого самоврядування           (підготовка звітності проводиться   структурними підрозділами міської ради – виконавцями програм);

 виконання місцевого бюджету                      ( підготовка звітності проводиться фінансовим управлінням міської ради) .

Відповідно до статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»  керівники виконавчих органів  міської ради та посадові особи, яких вона призначає або затверджує, згідно плану роботи міської ради,  звітують про свою роботу.

8.2.Підготовка звітності міського голови, передбаченої статтею 42 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», проводиться апаратом міської ради та її виконавчого комітету на основі звітів структурних підрозділів міської ради, затверджених заступниками  міського  голови, секретарем міської ради, керуючим справами виконавчого комітету (відповідно  до розподілу обов'язків).

8.3.Звіти про результати діяльності  виконавчих органів  міської ради розміщуються на офіційному веб - сайті міської ради та публікуються у  місцевих засобах масової інформації.

 

Розділ 4. Організація роботи виконавчих органів   міської ради

 

Параграф 1. Режим роботи

 

У  виконавчому комітеті міської ради ,  його  структурних підрозділах, незалежно від місця їх розташування, єдиний початок роботи  - о 8.00, закінчення роботи – о 17.15.

У п'ятницю робочий день триває  з 8.00 до 16.00.

Обідня перерва - з 12.00 до 13.00.

Вихідні дні - субота, неділя.

 

Параграф 2. Забезпечення трудової дисципліни

 

2.1.Питання про своє перебування поза приміщенням адміністративної будівлі  працівники   виконавчого комітету,  інших структурних  підрозділів міської ради погоджують з керівниками структурних підрозділів; Керівники структурних підрозділів - із заступником міського голови, секретарем міської ради, керуючим справами виконавчого комітету (відповідно до розподілу обов’язків).

2.2.В структурних підрозділах міської ради,  які є юридичними особами ,  ведеться табельний облік робочого часу працівників. Підписаний керівником табель обліку робочого часу подається до відділу бухгалтерського обліку щодекадно.

 

Параграф 3 . Порядок оформлення відряджень.

 

3.1. Направлення у відрядження заступників міського голови, секретаря міської ради, керуючого  справами виконавчого комітету, керівників   структурних підрозділів (крім самостійних) здійснює міський голова, а під час його відсутності – посадова особа, яка його заміщує. Працівники самостійних підрозділів міської ради направляються у відрядження керівником структурного підрозділу.

3.2.Направлення у відрядження оформляється розпорядженням міського голови чи наказом керівника. В розпорядчому документі зазначається пункт призначення, найменування організації, до якої відряджається працівник, термін і цілі відрядження. Підставою для відрядження є запрошення, виклик  органів виконавчої влади вищого рівня або службова записка, яка з резолюцією міського голови,  заступників міського голови, секретаря міської ради, керуючого справами виконавчого комітету міської ради  надається до організаційного відділу міської ради.

3.3.  Відділ  бухгалтерського обліку,  на  основі відповідних документів, в установленому порядку відшкодовує працівникам витрати, пов'язані з перебуванням у відрядженні.

 

Параграф 4 . Порядок  надання відпусток.

 

4.1. Надання щорічних та додаткових відпусток здійснюється на підставі КЗпП України, Законів України «Про відпустки», «Про службу в органах місцевого самоврядування». Чергові відпустки надаються згідно з графіком відпусток, який  погоджується з профспілковим комітетом та затверджується міським головою. Графік відпусток працівників самостійних управлінь та відділів міської ради, затверджуються відповідним керівником структурного підрозділу.

4.2. Відпустки заступникам міського голови, секретарю міської ради, керуючому справами виконавчого комітету, керівникам самостійних управлінь та відділів, працівникам виконавчих органів міської ради, що не входять до складу самостійних управлінь надає міський голова.

4.3. Відпустка оформляється на підставі заяви, завізованої безпосереднім керівником, яка не пізніше, як за 15 днів до її початку надається на ім'я міського голови. Заяви працівників виконавчих органів міської ради погоджує заступник міського голови, секретар міської ради, керуючий справами виконавчого комітету (відповідно до розподілу обов’язків).

4.4.Відпустка оформляється розпорядженням міського голови. Працівникам самостійних структурних підрозділів міської ради  відпустки своїм наказом надає керівник відповідного структурного підрозділу, згідно з підпорядкуванням.

4.5. Оформлення документів, пов'язаних з відпустками, здійснює спеціаліст організаційного відділу міської ради або кадрові служби самостійних структурних підрозділів.

 

  Параграф 5. Порядок видачі довідок та посвідчення підписів голів квартальних комітетів

 
5.1. В апараті міської ради та її виконавчого комітету організаційним відділом міської ради посвідчуються довідки громадянам, які видаються головами квартальних комітетів, що   проживають  на їх кварталі:

    - про склад сім′ї або кількість зареєстрованих громадян у житловому приміщенні (будинку);

    -  про перебування фізичної особи на утриманні;

- про поховання;

- про місце проживання (реєстрації) для отримання неодержаної пенсії

членами сім′ї, померлого пенсіонера.

 5.2. Організаційний відділ міської ради посвідчує характеристики з місця проживання осіб для надання до міського відділу УМВС України в Сумській області.

 5.3.Посвідчення підписів голів квартального комітету здійснює організаційний відділ міської ради.

5.4.У разі складання повноважень головою квартального комітету, в період до обрання нового, довідки видаються організаційним відділом міської ради на підставі будинкової книги, паспортів громадян, свідоцтва про народження (для малолітніх та неповнолітніх дітей).

5.5. В окремих випадках, коли довідка потребує затвердження гербовою печаткою, підписує  довідки та посвідчує підпис голів квартального комітету керуючий справами виконавчого комітету.

5.6. Управління та відділи міської ради  видають довідки, що відносяться до їх компетенції, за підписом заступників міського голови, керуючого справами виконавчого комітету, секретаря міської ради або безпосередньо їх керівників.

5.7.Довідки видаються безкоштовно.

 

Параграф 6. Організація чергувань в адміністративній будівлі виконавчого комітету міської ради

 

6.1.У вихідні та святкові дні, а також в особливих випадках, за дорученням  міського голови для координації роботи служб міста та оперативного вирішення питань, призначаються відповідальні чергові з числа: заступників міського голови, секретаря міської ради, керуючого справами виконавчого комітету, керівників управлінь, відділів, інших структурних підрозділів міської ради, водіїв.

6.2. Графіки чергування складаються керуючим справами виконавчого комітету міської ради  і затверджуються міським головою.

6.3.Затверджені графіки чергування надаються призначеним відповідальним черговим та керуючому справами виконавчого комітету, який створює відповідні умови для чергування, контролює та координує діяльність чергових .

 

 Розділ 5. Кадрова робота

 

Параграф 1. Основні засади кадрової роботи

 

1.1. Кадрова робота у виконавчому комітеті та самостійних структурних підрозділів міської ради   спрямовується на комплексне вирішення питань щодо комплектування виконавчих органів міської ради висококваліфікованими та  компетентними працівниками.

1.2. Кадрова робота проводиться відкрито і спрямовується на всебічне вивчення та врахування можливостей працівників, найбільш повне застосування їх здібностей, розвиток ініціативності, створення атмосфери заінтересованості в професійному зростанні.

Параграф 2. Організація кадрової роботи

2.1. Організація кадрової роботи здійснюється за затвердженим міським головою річним планом, який  передбачає здійснення заходів з добору, підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників, а також роботи з кадровим резервом.

2.2. Організацію кадрової роботи в виконавчому комітеті  здійснює організаційний відділ міської ради, у самостійних структурних підрозділах міської ради виконання кадрової роботи покладається за наказом їх керівників на одного з працівників.

2.3. Організаційний відділ міської ради співпрацює з кадровими службами самостійних структурних підрозділів міської ради, надає їм  організаційну та методично - консультативну допомогу  з питань кадрової роботи  та проходження служби у органах місцевого самоврядування.

2.4.Відповідальність за проведення кадрової роботи покладається  на міського голову, заступників міського голови, секретаря  міської ради, керуючого справами виконавчого комітету та керівників самостійних структурних підрозділів міської ради.

 

Параграф 3. Порядок прийняття на службу в органи місцевого самоврядування

 

3.1. Прийняття на службу в органи місцевого самоврядування здійснюється в  порядку, установленому  чинним законодавством, згідно затвердженого розпорядженням міського голови «Порядку проведення іспиту кандидатів на заміщення вакантних посад посадових осіб місцевого самоврядування Шосткинської міської ради та її виконавчих органів».

3.2. Щодо осіб, які претендують на зайняття посад, пов’язаних із виконанням  функцій  місцевого самоврядування, відповідно до чинного законодавства проводиться спеціальна перевірка відомостей, яку забезпечують  особи, визначені розпорядженням міського голови.

3.4. Прийняття працівників на роботу до виконавчого комітету  та самостійних структурних підрозділів міської ради на посади, що не віднесені до категорій посадових осіб місцевого самоврядування, та звільнення їх з роботи здійснюється відповідно до чинного законодавства.

3.5. На кожного працівника, прийнятого на роботу до виконавчого комітету міської ради та самостійних структурних підрозділів, організаційним відділом міської ради та відповідними кадровими службами самостійних структурних підрозділів оформляється особова справа.

 

Параграф 4. Порядок призначення працівників на посади, що передбачають роботу з таємними документами

 

4.1. На посади, передбачені номенклатурою посад працівників, які повинні мати допуск до роботи з таємними документами, можуть бути призначені лише особи, яким в установленому порядку оформлений допуск до державної таємниці.

4.2. Оформлення документів та підготовку проектів розпоряджень щодо надання допуску до державної таємниці здійснює відділ мобілізаційної та режимно-секретної роботи  міської ради.

 

Параграф 5. Кадровий резерв

 

5.1. У виконавчому комітеті міської ради та самостійних структурних підрозділах міської ради у порядку, передбаченому нормативними актами, створюється кадровий резерв, який підлягає щорічному перегляду та затвердженню.

5.2. З особами, зарахованими до кадрового резерву, проводиться робота, спрямована на підвищення освітньо-кваліфікаційного рівня, необхідного для роботи на відповідних посадах.

Параграф 6. Проведення атестації та щорічної оцінки виконання посадовими особами місцевого самоврядування покладених

на них завдань і обов’язків

 З метою здійснення регулярного контролю за проходженням служби в органах місцевого самоврядування та професійними досягненнями посадових осіб у виконавчому комітеті міської  ради та самостійних структурних підрозділах міської ради проводиться, в установленому законодавством порядку, атестація та щорічна оцінка виконання посадовими особами місцевого самоврядування покладених на них завдань і обов’язків.

 

Параграф 6. Організація нагородної справи

 

6.1. Міський голова  розглядає пропозиції та вносить в установленому порядку подання щодо нагородження державними нагородами України, нагородами Кабінету Міністрів України, присвоєння почесних звань.

6.2 Працівники виконавчого комітету міської ради, самостійних структурних підрозділів міської ради, підприємств, установ та організацій міста, окремі особи заохочуються присвоєнням звання «Почесний громадянин міста», нагородженням Почесною відзнакою виконавчого комітету міської ради, Почесною грамотою міського голови.   

        Подання про відзначення, розгляд матеріалів, підготовка документів, нагородження та заохочення  здійснюється у порядку, зазначеному у відповідних  Положеннях, які затверджуються  рішенням  виконавчого комітету  міської ради.

6.3. Нагородні документи готуються організаційним відділом міської ради.

 

Розділ 6. Порядок  підготовки проектів рішень виконавчого комітету,  розпоряджень та доручень міського голови

 

Параграф 1. Загальні засади підготовки проектів рішень, розпоряджень міського голови та суб’єкти їх підготовки

 

1.1.Виконавчий комітет в межах своїх повноважень приймає рішення.

1.2. Міський голова  на виконання актів законодавства, розпоряджень голови обласної державної адміністрації та за власною ініціативою видає одноособово розпорядження в межах повноважень, визначених Законом України “Про місцеве  самоврядування в Україні”.

1.3. Проекти рішень виконавчого комітету (далі – проекти рішень), розпоряджень міського голови  (далі – проекти розпоряджень) готують структурні підрозділи  міської ради, інші органи.

1.4. У разі коли розроблення проекту рішення, розпорядження доручено кільком органам, головним розробником є виконавець, зазначений першим.

 

Параграф 2. Погодження проектів рішень та проектів розпоряджень

 

2.1. Проекти рішень та розпоряджень підлягають обов’язковому погодженню із зацікавленими структурними підрозділами, а в разі потреби – з іншими органами, що визначаються головним розробником самостійно, виходячи із змісту основних положень проекту рішення, розпорядження .

2.2. Головний розробник організовує, спрямовує і координує роботу зацікавлених структурних підрозділів міської ради, інших органів з розроблення проекту рішення, розпорядження, вживає вичерпних заходів для врегулювання розбіжностей у їх позиціях щодо проекту (проводить консультації, узгоджувальні наради, робочі зустрічі тощо), отримує від них інформаційно-аналітичні та інші необхідні матеріали,  несе відповідальність за якість розробленого проекту рішення та розпорядження.

2.3. Зацікавлені структурні підрозділи міської ради  та інші органи, за зверненням головного розробника, у визначений ним термін беруть участь в опрацюванні та погодженні проекту рішення, розпорядження.

2.4. Проекти погоджуються шляхом їх візування керівниками структурних підрозділів міської ради, інших органів, заступниками міського голови, секретарем міської ради  (відповідно до розподілу обов’язків) або особами, які їх заміщують та обов’язково керуючим справами виконавчого комітету.

2.5. Кожна сторінка проекту рішення, розпорядження  на зворотному боці листа, в обов’язковому порядку візується начальником юридичного  відділу  міської ради, або особою яка його заміщує.

2.6. Якщо зацікавлені структурні підрозділи міської ради  та інші органи не висловили своєї позиції щодо проекту рішення, розпорядження у визначений головним розробником строк, такий проект вважається погодженим без зауважень.

2.7. За результатами погодження проекту рішення, розпорядження головним розробником готується Лист погодження (додаток 1, додаток 2).

2.8. Лист погодження може не готуватись у разі, коли проект  розпорядження стосується кадрових, організаційних (внутрішніх) питань діяльності виконавчих органів міської ради.

2.9. Проекти рішень, розпоряджень з питань планування, використання капітальних вкладень, фінансування з бюджету підлягають обов’язковому погодженню начальником  фінансового управління, або особою яка його заміщує.

 

Параграф 3. Оформлення неврегульованих розбіжностей стосовно проекту рішення,  розпорядження

 

3.1. Неврегульовані розбіжності щодо проекту рішення, розпорядження розглядають заступники міського голови, секретар міської ради, керуючий справами виконавчого комітету (відповідно до розподілу обов’язків), які приймають рішення про врахування або відхилення зауважень.

3.2. Неврегульовані розбіжності в позиціях зацікавлених структурних підрозділів міської ради, інших органів щодо проекту рішення, розпорядження зазначаються в листі погодження і проект рішення, розпорядження може вноситися на розгляд виконавчого комітету, міського голови з розбіжностями.

 

Параграф 4. Супровідні документи до проектів рішень, розпоряджень

 

 У разі,  коли проект рішення, розпорядження, що є нормативно-правовим актом, тягне за собою зміни або доповнення  до інших рішень, розпоряджень, вони  включаються в текст проекту або подаються у вигляді проекту окремого рішення, розпорядження одночасно з основним документом.

 У разі коли проект рішення, розпорядження, що не є нормативно-правовим актом, тягне за собою зміни  до інших розпоряджень, головний розробник забезпечує після прийняття зазначеного рішення, розпорядження внесення відповідних змін до інших рішень, розпоряджень.

 

Параграф 5. Підготовка проектів рішень, розпоряджень, що мають ознаки  регуляторного акта.

 

Підготовка проектів рішень, розпоряджень, що мають ознаки регуляторного акту, здійснюється відповідно до Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності».

 

Параграф 6. Правове забезпечення підготовки проектів рішень, розпоряджень

 

6.1. Проекти рішень, розпоряджень підлягають обов’язковому розгляду у юридичному відділі  міської ради.

6.2. У разі, коли проект рішення, розпорядження подано  з порушенням визначених у цьому розділі вимог, начальник юридичного відділу, або особа яка його заміщує, доповідає про це керуючому справами виконавчого комітету, яка  повертає головному розробникові проект рішення, розпорядження та матеріали до нього.

6.3. Начальник юридичного відділу, або особа яка його заміщує, опрацьовує  поданий проект рішення, розпорядження, зокрема, встановлює відповідність проектів документів, що є нормативно-правовими актами, вносить правки, пов’язані з приведенням проекту рішення, розпорядження у відповідність з вимогами чинного законодавства, а також у разі потреби редагує проект рішення, розпорядження.

6.4. Начальник юридичного відділу, або особа яка його заміщує, під час проведення  перевірки рішень та розпоряджень:

1) перевіряє проект рішення, розпорядження на відповідність Конституції та законам України, іншим актам законодавства;

2) оцінює ефективність обраного правового шляху врегулювання проблем;

3) перевіряє проект рішення, розпорядження на відповідність вимогам, установленим цим Регламентом, а також повноту погодження із зацікавленими  органами;

6.5. У разі виявлення невідповідності проекту рішення, розпорядження чи його окремих положень актам законодавства начальник юридичного відділу, або особа яка його заміщує  повертає його на доопрацювання головному розробникові з відповідними пропозиціями.

6.6. Проект рішення, розпорядження, у тексті якого містяться посилання на нормативно-правові акти, подається на перевірку разом з текстами зазначених актів.

6.7. Якщо під час опрацювання проекту рішення, розпорядження виявлено необхідність внесення до нього істотних змін, проект повертається для опрацювання та повторного погодження.

 

Параграф 7. Строки набрання чинності  рішень, розпоряджень

 

7.1.Рішення, розпорядження міського голови ненормативного характеру набирають чинності з моменту їх видання, якщо самими рішенням, розпорядженнями не встановлено більш пізній термін набрання чинності.          

7.2.Рішення, розпорядження доводяться до їх виконавців, а в разі потреби – оприлюднюються.

7.3.Рішення, розпорядження нормативного характеру набирають чинності з моменту їх публікації, якщо самими актами не встановлено більш пізній строк їх уведення в дію.

7.4. Рішення, розпорядження , що стосуються прав та обов’язків громадян або мають загальний характер  набирають чинності з моменту їх оприлюднення, якщо самими актами не встановлено більш пізній  термін набрання чинності.

 

Параграф 8. Вимоги до проектів рішень, розпоряджень , які містять інформацію, що становлять державну таємницю , є власністю держави або  конфіденційну інформацію.

 

У проекті рішень, розпоряджень, які містять інформацію, що становлять державну таємницю, є власністю держави або конфіденційну інформацію, головний розробник проставляє відповідний гриф обмеження доступу.

 

Параграф 9. Додатки до рішень, розпоряджень

 

Додатки до рішень виконавчого комітету, розпоряджень міського голови є невід’ємною частиною таких документів. Вони підписуються керуючим справами виконавчого комітету, візуються начальником юридичного відділу міської ради або особою, яка його заміщує.

 

Параграф 10. Порядок розсилки рішень, розпоряджень та оприлюднення їх на офіційному веб-сайті міської ради

 

10.1.Підписані рішення виконавчого комітету, розпорядження  міського голови  та розтиражовані розробником в необхідній кількості  їх копії передаються до загального відділу  міської ради , реєструються  та не пізніше як на третій день надсилаються зацікавленим органам, підприємствам, установам та організаціям і посадовим особам, згідно зі списком розсилки, зазначеним у листі погодження, підготовленим розробником.

10.2 Проекти рішень,  розпоряджень     оприлюднюються на офіційному веб-сайті  міської ради відповідно до Закону України “Про доступ до публічної інформації”.

 

Параграф 11. Доручення, надані  міським головою

 

Доручення , надані міським головою під час проведення апаратних нарад при міському голові реєструються у загальному відділі міської ради   та не пізніше як на третій день надсилаються виконавцям.

 

Розділ 7. Публічне громадське обговорення проектів  рішень  виконавчого  комітету,  розпоряджень міського голови

 

Параграф 1. Перелік умов, за яких проект рішення виконавчого комітету, розпорядження міського голови виноситься для публічного громадського обговорення

 

1.1. Проект рішення виконавчого комітету, розпорядження міського голови, який стосується життєвих інтересів територіальної громади, прав, свобод і законних інтересів громадян, може бути винесений для публічного обговорення на будь-якому етапі підготовки шляхом опублікування в друкованих засобах масової інформації або доведення до відома населення в інший спосіб.

 

Параграф 2. Порядок внесення пропозицій міським головою та розробниками проектів щодо проведення публічного громадського обговорення проекту рішення, розпорядження

 

2.1. Рішення про проведення публічного обговорення проекту документів приймає міський голова на підставі пропозиції головного розробника або за власною ініціативою.

2.2. Пропозиція щодо проведення публічного обговорення проекту рішення виконавчого комітету, розпорядження міського голови повинна містити обґрунтування необхідності обговорення, стислий зміст, мету та очікувані результати прийняття розпорядження, рішення.

2.3. Пропозиція підписується головним розробником та візується керівниками зацікавлених структурних підрозділів міської ради, іншими органами.

2.4. До пропозиції додаються проект рішення виконавчого комітету, розпорядження міського голови, завізований керівником органу, що є головним розробником, та план проведення публічного обговорення.

У плані проведення публічного обговорення зазначається:

які верстви та групи населення повинні взяти участь в обговоренні;

яких результатів необхідно досягти;

які заходи передбачено здійснити в ході обговорення;

термін проведення обговорення.

 

Параграф 3. Організація проведення публічного громадського  обговорення проекту рішення, розпорядження міського голови

 

3.1. Організація проведення публічного обговорення покладається на головного розробника.

3.2. План проведення публічного обговорення головний розробник погоджує з міським головою,

3.3. Публічне обговорення проекту рішення виконавчого комітету, розпорядження міського голови проводиться з урахуванням положень Порядку проведення консультацій з громадськістю з питань формування та реалізації державної політики, затвердженого відповідною постановою Кабінету Міністрів України.

3.4. Пропозиції та зауваження, що надійшли в процесі публічного обговорення проекту рішення виконавчого комітету, розпорядження міського голови, розглядаються головним розробником, узагальнюються та враховуються під час доопрацювання проекту.

3.5. Доопрацювання проекту рішення виконавчого комітету, розпорядження  міського голови за результатами обговорення може бути підставою для звернення головного розробника щодо продовження строку внесення такого проекту на розгляд міському голові, виконавчому комітету.

 

Параграф 4. Порядок висвітлення діяльності  виконавчих органів міської ради на офіційному  веб-сайті  міської ради

 

4.1. Структура, дизайн офіційного веб-сайту  міської ради та регламент його функціонування затверджується міським головою.

4.2. Інформація для розміщення на  офіційному веб-сайті  міської ради формується безпосередньо у структурних підрозділах міської ради,  апараті міської ради та її виконавчого комітету  згідно з вимогами чинного законодавства.

4.3. Розміщення інформації на офіційному веб-сайті  міської ради забезпечується  сектором з питань внутрішньої політики та адміністратором офіційного веб-сайту міської ради, що забезпечує супровід веб-сайту http://www.shostka-rada.gov.ua/ у мережі Інтернет.

4.4. На офіційному веб-сайті  міської ради обов’язково розміщується інформація, передбачена пунктами 8, 9, 11 постанови Кабінету Міністрів України від 4 січня 2002 р. № 3 (зі змінами).

4.5. Інформація, розміщена на офіційному веб-сайті міської ради, оновлюється невідкладно, але не пізніше п’яти робочих днів з дня затвердження (підписання) документа, після створення та/або зміни інформації, зазначеної в пунктах 8, 9 постанови Кабінету Міністрів України від 4 січня 2002 р. № 3 (зі змінами).

4.6.Структурний підрозділ міської ради, що подає інформацію на офіційний веб-сайт міської ради, несе повну відповідальність за її достовірність, точність, якість, своєчасність та оперативність надання.

4.7. Структурні підрозділи міської ради для розміщення на офіційному веб-сайті   подають інформацію (документи), підписану керівником підрозділу і погоджену заступником міського голови, секретарем міської ради, керуючим справами виконавчого комітету (згідно з розподілом обов’язків) у тому числі в електронній формі  до сектору з питань внутрішньої політики міської ради.

4.8. За технічне забезпечення та безпеку офіційного веб-сайту  міської ради відповідає  адміністратор сайту, на підставі укладеного договору про закупівлю послуг щодо оброблення даних, розміщення інформації на веб-узлах,  програмного застосування  та інші послуги щодо забезпечення інформаційно-технологічною інфраструктурою (супровід веб-сайту http://www.shostka-rada.gov.ua/ у мережі Інтернет).

 

Розділ 8. Порядок підготовки засідань виконавчого комітету міської ради, прийняття рішень

 

Параграф 1 .Підготовка  засідань виконавчого комітету.

 

1.1. Підготовка засідань виконавчого комітету здійснюється керуючим справами виконавчого комітету та працівниками загального відділу міської ради.

1.2. Засідання виконавчого комітету  проводяться відповідно до плану роботи, як правило, один раз на місяць, позачергові – по мірі необхідності.

1.3. Засідання виконавчого комітету скликаються міським головою, а в разі його відсутності – особою, яка його заміщає,   в останні дні  місяця.

 

Параграф 2 . Підготовка  та подання матеріалів на розгляд виконавчого комітету

 

 2.1. Питання для розгляду на засіданнях виконавчого комітету вносяться міським головою, секретарем міської ради, заступниками міського голови, керуючим справами виконавчого комітету, членами виконавчого комітету, керівниками структурних підрозділів міської ради, установ, підприємств та організацій міста.

2.2. Підготовку питань для розгляду на засіданнях виконавчого комітету  здійснюють керуючий справами виконавчого комітету, заступники міського голови, секретар міської  ради, члени виконавчого комітету, керівники структурних підрозділів, або особи, які їх заміщують.

2.3. У підготовці питань можуть брати участь депутати міської ради, представники громадських організацій, залучені спеціалісти промисловості та інші.

2.4. Проекти рішень  з питань, передбачених  планом роботи виконавчого комітету та всі необхідні при цьому документи та їх перелік, листок погодження з візами посадової особи, яка готувала проект рішення , керуючим справами виконавчого комітету, начальника юридичного відділу міської ради, секретаря міської ради, заступників міського голови (відповідно до розподілу обов'язків), начальника фінансового управління міської ради (при наявності питань фінансування), та інших осіб, (якщо це необхідно), подаються не пізніше, ніж за 5 днів  до дня проведення засідання виконавчого комітету: на паперових носіях  та  в електронному вигляді  до загального відділу міської ради.

2.5. Відповідальність за зміст, якість та належне оформлення  матеріалів несуть розробники та  особи, які візували документ.        

2.6. Відповідальність за підготовку матеріалів: проектів рішень (12 примірників), довідок (4 примірники), у разі потреби, списків запрошених та виступаючих (2 примірника), покладається на особу, відповідальну за       підготовку питання, що підлягає розгляду.

2.7. Питання, з яких матеріли  не подані у відповідний термін, можуть бути внесені до порядку денного засідання виконавчого комітету тільки з дозволу міського голови .

2.8. Загальним відділом міської ради   складається  порядок денний засідання виконавчого комітету  та надається сектору з питань внутрішньої політики міської ради для розміщення на офіційному веб -сайті міської ради.

2.9. Попередній розгляд підготовлених матеріалів  проводиться , як правило на нараді керівного складу у міського голови.

2.10. Керуючий справами виконавчого комітету має право вносити пропозиції міському голові про зняття з розгляду питань, щодо яких вчасно не надано необхідних матеріалів, або які не підготовлені належним чином, та про застосування до порушників відповідних заходів дисциплінарного впливу.

2.11.  Загальний відділ  міської ради    у межах своїх повноважень відстежує своєчасність надання матеріалів, надає консультативну допомогу щодо правильності їх оформлення, формує папки та надає матеріали членам виконавчого комітету  не пізніше ніж за 1 день до засідання виконавчого комітету. Матеріали можуть доводитися членам виконавчого комітету електронним зв’язком.

 

Параграф 3.  Запрошення та реєстрація  учасників засідання виконавчого комітету

 

3.1.    У разі широкого обговорення питання, винесеного на розгляд виконавчого комітету, відповідальний за підготовку питання повинен повідомити  керуючого справами виконавчого комітету, секретаря міської ради, заступників міського голови (відповідно до розподілу обов’язків), запросити фахівців, та заздалегідь  ознайомити запрошених з проектом рішення, яке має бути розглянуто, підготувати міському голові список додатково запрошених та виступаючих на засіданні виконавчого комітету.

3.2.Попередження членів виконавчого комітету,  керівників виконавчих органів міської ради, засоби масової інформації про час та місце проведення засідання виконавчого комітету здійснюють працівники загального відділу міської ради;  присутніх та виступаючих на засідання виконавчого комітету - відповідальні за підготовку питання, згідно наданого ними списку.

3.3.Попередню роботу з виступаючими  щодо можливості  їх участі  в засіданні виконавчого комітету, змісту і регламентації  часу виступу  проводить  керуючий справами виконавчого комітету.

 3.4.Реєстрацію членів виконавчого комітету здійснює начальник загального відділу міської ради.

3.5.Явку на засідання виконавчого комітету доповідачів, запрошених осіб, згідно з поданим списком, з подальшою їх реєстрацією, попереднє ознайомлення їх з матеріалами забезпечує розробник проекту рішення.

 3.6. На засіданні виконавчого комітету можуть бути присутні депутати всіх рівнів, представники вищих органів державної влади. На запрошення членів виконавчого комітету, за погодженням з міським головою, у засіданнях (в якості запрошених) можуть брати участь громадяни, представники підприємств, установ, організацій. Кількість осіб, що перебувають у залі засідань в якості гостей, експертів, запрошених, представників засобів масової інформації обмежується кількістю місць для сидіння у залі.

 

Параграф 4. Розгляд питань на засіданні виконавчого комітету

 

4.1.Засідання виконавчого комітету є правомочним, якщо в ньому беруть участь більше половини членів виконавчого комітету від його загального складу.

4.2. Засідання виконавчого комітету веде міський голова, а у випадках, передбачених ст. 53 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", посадова особа, яка здійснює його повноваження з виконавчої роботи відповідно до розподілу обов’язків.

4.3. Порядок денний і порядок розгляду питань, включених до порядку денного, затверджується на початку засідання.

4.4. Доповідають на засіданні, як правило, розробники проектів рішень.

4.5. Для доповіді з основного питання на засіданні виконавчого комітету надається не більше 15 хвилин, співдоповіді - 10 хвилин, виступів у дебатах - 5 хвилин, довідок - 3 хвилини.

4.6. Члени виконавчого комітету на засіданні мають право:

1) вимагати від доповідачів і запрошених роз'яснень щодо питань, які розглядаються;

2)брати участь в обговоренні всіх питань;

3) пропонувати прийняття проектів рішень, змін та доповнень до них або перенесення розгляду питання на наступне засідання у зв’язку з необхідністю доопрацювання;

4) вносити пропозиції до проекту рішення.

4.7.Запрошені на засідання мають право (за згоди головуючого):

 1) брати участь в обговоренні винесеного питання;

 2)давати довідки з питань, що розглядаються;

 3)задавати доповідачу питання.

4.8. Рішення виконавчого комітету вважається прийнятим, якщо за нього проголосувала більшість від загального складу виконавчого комітету.

4.9.У разі незгоди міського голови з рішенням виконавчого комітету ради, він може зупинити дію цього рішення своїм розпорядженням та внести це питання на розгляд міської ради.

 

Параграф 5. Порядок прийняття рішень між засіданнями виконавчого комітету ( в робочому порядку)

 

5.1. Питання, що потребують невідкладного прийняття рішення, можуть  розглядатись в період між засіданнями виконавчого комітету. Для цього, відповідальні за підготовку питання, погоджують проект рішення, підписаний відповідальними особами з членами виконавчого комітету  під їх особистий підпис (додаток 3).

5.2.Рішення вважається прийнятим, якщо є згода більше половини членів виконавчого комітету від його загального складу.

 

Параграф 6. Матеріально – технічне  та інформаційно – комп’ютерне забезпечення засідань виконавчого комітету міської ради

 

6.1.Відповідальність за підготовку приміщення для засідань виконавчого комітету, технічне оснащення, інформаційно – комп’ютерний  супровід покладається на керуючого справами виконавчого комітету.

 

Параграф 7. Розгляд на засіданні виконавчого комітету питань, які становлять державну таємницю або містять конфіденційну інформацію, що є власністю держави

 

7.1. Питання, що становлять державну таємницю або містять конфіденційну інформацію, розглядаються  на  закритому засіданні виконавчого комітету.

7.2. Підготовка матеріалів з цього питання, допуск на засідання, оформлення протоколу, актів, що приймаються, здійснюється з дотриманням установлених правил роботи з секретними документами або документами, які містять службову інформацію.

 

Параграф 8. Прийняття рішень виконавчого комітету.

 

8.1.  Рішення виконавчого комітету приймаються на його засіданні відкритим голосуванням більшістю голосів від загального складу виконавчого комітету.У разі рівного розподілу голосів вирішальним є голос головуючого.

8.2. В окремих випадках за рішенням головуючого може бути застосована процедура таємного голосування.

 

Параграф 9. Документальне оформлення рішень виконавчого комітету, контроль за їх виконанням

 

9.1.Рішення виконавчого комітету підписуються  міським головою, а в разі його відсутності,  посадовою особою, яка здійснює його повноваження з виконавчої роботи відповідно до розподілу обов’язків. Додатки до рішень підписуються керуючим справами виконавчого комітету, а в разі його відсутності, особою, на яку покладено виконання  його повноважень.

9.2. У разі внесення змін, остаточна редакція прийнятих рішень здійснюється протягом трьох робочих днів після засідання виконавчого комітету особою відповідальною за підготовку рішення виконавчого комітету та повторно візується.

9.3. Підписані міським головою рішення виконавчого комітету реєструються загальним відділом міської ради   та розсилаються виконавцям згідно  списку, наданого розробником проекту  у листі погодження  у п’ятиденний термін.

9.4.Засідання виконавчого комітету оформляється протоколом.  Ведення протоколів засідань виконавчого комітету, їх оформлення, облік та збереження здійснює загальний відділ міської ради.

9.5.Протоколи засідань виконавчого комітету оформляє загальний відділ  міської ради  протягом 30 днів з дня проведення  засідання виконавчого комітету. До протоколу включаються позачергові рішення (прийняті в робочому порядку в зазначений період).

9.6. Сектор з питань внутрішньої політики міської ради забезпечує    розміщення рішень на офіційному веб-сайті  міської ради, окрім тих, що містять інформацію з обмеженим доступом.

9.7. Оригінали рішень виконавчого комітету зберігаються в загальному відділі міської ради протягом троьох  років. Після закінчення цього терміну передаються на зберігання до архівного відділу  міської ради.

 

Параграф 10.Скасування  рішень виконавчого комітету

 

10.1. Рішення виконавчого комітету з питань, віднесених до власної компетенції виконавчих органів ради, можуть бути скасовані міською  радою у визначених випадках та у встановленому порядку.

10.2. Рішення виконавчого комітету з мотивів їх невідповідності Конституції або законам України визнаються незаконними в судовому порядку.

 

Розділ 9. Порядок підготовки і проведення нарад, семінарів та інших заходів

 

Параграф 1. Планування нарад, семінарів та інших заходів

 

1.1. Міський голова, його заступники, секретар міської ради,  керуючий справами виконавчого комітету,  керівники структурних підрозділів з метою оперативного розгляду та вирішення питань, що належать до повноважень виконавчих органів міської ради проводять наради та семінари у відповідності з річним, квартальним планами роботи виконавчого комітету міської ради.

1.2 План проведення  наради  затверджує відповідна посадова особа.

1.3. Наради, не  включені до плану роботи, проводяться з дозволу міського голови або посадової особи, що його заміщує.

1.4. Склад учасників інших заходів, нарад та семінарів  погоджується з міським головою, його заступниками, секретарем міської ради, керуючим справами виконавчого комітету відповідно до розподілу обов’язків.

Параграф 4. Визначення відповідальних за організацію проведення нарад, семінарів та інших заходів.

4.1. Організація  проведення нарад за участю міського голови   покладається на керуючого справами виконавчого комітету.

4.2. Організація  проведення нарад у заступників міського голови, секретаря міської ради, керуючого справами виконавчого комітету – покладається на структурні підрозділи  міської ради, відповідно до компетенції яких належить питання порядку денного.

 4.3. Відповідальність  за організацію нарад  з вузькогалузевих питань, що проводить міський голова, покладається на  відповідні структурні підрозділи міської ради відповідно до їх компетенції.

 

Параграф 5. Порядок підготовки матеріалів  до нарад

 

5.1. Організатори наради (відповідальні за організацію підготовки і проведення)  самостійно формують та погоджують питання порядку денного, списки осіб, які запрошуються, готують необхідні інформаційні, статистичні, аналітичні довідки та матеріали для виступу головуючого, проекти розпорядчих документів тощо.

5.2. Матеріали від структурних підрозділів міської ради, інших органів, задіяних у підготовці наради за  участю міського голови, за підписом керівника структурного підрозділу та погодженням відповідного заступника міського  голови, секретаря міської ради, керуючого справами виконавчого комітету           ( відповідно до розподілу обов’язків) надаються організатору.

5.3.Відповідно до наданих матеріалів  організатор наради погоджує та формує порядок проведення, у межах своєї компетенції контролює вчасність та правильність оформлення матеріалів.

5.4. Порядок денний, довідкові матеріали або обґрунтування причин внесення питань на розгляд доводяться до учасників наради завчасно, а з додаткових (позапланових) питань – у день проведення наради.

 

Параграф 6. Запрошення та реєстрація учасників наради

 

6.1. Запрошення на нараду за участю  міського голови  учасників та їх реєстрацію забезпечують  відповідальні за організацію проведення нарад, семінарів та інших заходів.

6.2. Відповідальність за явку доповідачів, виступаючих на нараді покладається на  структурний підрозділ міської ради або інший орган, що готує питання до наради, а контроль – на  заступників міського голови, секретаря  міської ради, керуючого справами виконавчого комітету відповідно до розподілу обов’язків.

 

Параграф 7. Протоколювання нарад, видання розпорядчих документів за їх результатами

 

7.1. Прийняті на нарадах рішення оформляються протоколами не пізніше ніж у триденний строк.

7.2. Наради, що проводяться міським головою, заступниками  міського голови, секретарем міської ради, керуючим справами виконавчого комітету - структурними підрозділи  міської ради, відповідно до компетенції яких належить питання порядку денного.

інші – організаторами нарад.

7.3. У протоколі зазначаються прізвища та ініціали посадових осіб, які брали участь у нараді, питання, що розглядалися, і прийняті за результатами розгляду рішення.  Протокол наради підписує головуючий.

7.4. За результатами розгляду питань на нараді можуть видаватися в установленому порядку розпорядження, доручення та окремі доручення міського голови, наказ відповідного керівника структурного підрозділу  міської ради.

7.5.Контроль за виконанням рішень, прийнятих на нарадах у міського голови, у заступників міського голови  здійснюється  відповідними структурними підрозділами, які  в міру потреби подають керівнику,  який проводив  нараду,  аналітичні та інформаційні довідки про стан виконання рішень, прийнятих на нараді.

 

Параграф 8. Матеріально-технічне забезпечення нарад та інших заходів  у виконавчих органах міської ради.

 

8.1. Матеріально-технічне забезпечення заходів за участю  міського голови,  а також заходів за участю заступників  міського голови, секретаря міської ради, керуючого справами виконавчого комітету, що проводяться в    адміністративній будівлі міської ради та її виконавчого комітету, здійснюється організаторами нарад.

8.2. Питання  щодо виділення приміщення, технічне забезпечення інших заходів   узгоджуються  з керуючим справами виконавчого комітету.

 

Параграф 9.  Підготовка заходів у виконавчих органах міської ради за участю іноземних делегацій, груп, окремих іноземних громадян

 

9.1. Підготовка нарад та інших заходів за участю іноземних делегацій, груп, окремих іноземних громадян здійснюється відповідно до вимог Інструкції про порядок обліку, зберігання і використання  документів, справ, видань та інших матеріальних носіїв інформації, які  містять службову  інформацію, затвердженої  відповідною постановою Кабінету Міністрів України від 27 листопада 1998 року №1893 ( зі змінами).

 

Параграф 10. Участь представників засобів масової інформації в заходах, що проводяться виконавчими органами міської ради

 

10.1.Право офіційно повідомляти засобам масової інформації про порядок денний та підсумки розгляду питань на нарадах має  керівник структурного підрозділу  міської ради, який готує нараду, за дорученням міського голови, його заступників, секретаря міської ради, керуючого справами виконавчого комітету, які головують на нараді, або інша уповноважена міським головою особа. 

10.2. Дозвіл на присутність представників засобів масової інформації та проведення кіно -, відео -, фотозйомок і звукозапису в приміщенні, де відбувається нарада, надається міським головою, його заступниками, секретарем міської ради, керуючим справами виконавчого комітету, які головують на нараді, або  уповноваженою міським головою посадовою особою.

10.3.  Відповідальність за запрошення представників засобів масової інформації на заходи за участю міського голови покладається на сектор з питань  внутрішньої політики міської ради.

 

Параграф 11. Порядок організації вітань з нагоди святкових та знаменних дат,  днів народження.

 

11.1. Організаційним  відділом  міської ради  готується перелік державних, професійних свят і знаменних дат, складаються списки осіб, день народження яких припадає на наступний день, які  передаються в приймальню міського голови.

11.2. Матеріали для текстів вітань з нагоди визначних подій, ювілейних дат готує сектор з питань внутрішньої політики.

11.3. Організацію привітань колективів, посадових осіб органів влади вищого рівня, народних депутатів України, керівників підприємств, установ, організацій з нагоди державних, професійних свят, кадрових призначень, вручення державних нагород, присвоєння почесних звань здійснює керуючий справами виконавчого комітету , або інші особи за вказівкою міського голови.

11.4. Надсилання привітань забезпечується організаційним відділом  міської ради.

 

Параграф 12. Порядок  організації роботи студії для    проведення  відео - нарад.

 

12.1.Студія для проведення  відео  – нарад ( далі – Студія) розміщується в адміністративній будівлі міської ради та її виконавчого комітету та забезпечує участь посадових осіб місцевого самоврядування, представників установ, організацій міста, громадських організацій, інших осіб у обласних нарадах з використанням комплексу  телекомунікаційних послуг та обладнання.

12.2.Загальна координація  питань щодо функціонування  Студії здійснюється керуючим справами виконавчого комітету.

12.3. Технічний супровід відео - нарад здійснює відповідальна особа, яка призначається  міським головою.

12.4.Підставою  виходу на зв’язок з центральною  студією є  запрошення      (телефонограма), надіслане обласною державною адміністрацією, яке   надається міському голові або посадовій особі, що його заміщує, секретареві міської ради, заступникам міського голови з питань діяльності виконавчих органів міської ради, керуючому  справами виконавчого комітету  ( відповідно до розподілу обов’язків) для визначення  учасників відео – наради (відповідно до тематики або порядку денного відео – наради) та доповідачів.

Копія запрошення (телефонограми) невідкладно направляється загальним відділом відповідальній особі за технічний супровід відео – нарад.

12.5. До початку  відео -  наради відповідальна особа  за забезпечення технічного супроводу відео – наради, повинна:

1) не пізніше як за 45 хвилин увімкнути обладнання та вийти на зв’язок з центральною студією; 

2) не пізніше як за 20 хвилин, спільно з системним адміністратором, завершити тестування якості передачі звуку та зображення, забезпечити належну якість відображення доповідача;

3) здійснити автоматичний прийом дзвінків;

4) не пізніше як за 10 хвилин підтвердити готовність до участі в нараді доповідача. 

12.6. Учасники відео конференц-наради  мають бути готові до виступу за викликом ведучого центральної студії.

12.7. Під час проведення наради учасники повинні:

1) забезпечувати тишу в  Студії;

2) спрямовувати погляд у бік камери, уникати різких рухів, зображення доповідача має обіймати до 65% площі вікна програми; 

3) перебувати на зв’язку з центральною студією до повідомлення ведучого центральної студії про завершення наради та надходження від системного адміністратора відповідного текстового повідомлення;

4) умикати мікрофони лише під час виступу доповідача в Студії;

5) у разі виникнення технічних проблем повідомити системного адміністратора, ужити необхідних заходів щодо їх вирішення та якнайшвидше повернутися до участі в нараді;

6) надсилати повідомлення центральній студії лише на адресу ODA1.

 

Розділ 10. Організація роботи з документами

 

Параграф 1. Порядок роботи з документами

 

1.1. Порядок роботи з документами у виконавчих органах міської ради з моменту надходження або створення і до їх відправлення або передачі в архівний відділ  визначається Інструкцією з діловодства та цим Регламентом.

 

Параграф 2. Робота з документами, що містять інформацію з обмеженим доступом

 

2.1. Організація роботи з документами, що містять інформацію з обмеженим доступом, здійснюється в установленому законодавством порядку.

 

Розділ 11. Організація контролю за виконанням документів

 

Параграф 1. Відповідальність за організацію контролю

 

1.1. Відповідальність за організацію контролю за виконанням документів несуть міський голова, секретар міської  ради, заступники міського голови, керуючий справами виконавчого комітету (відповідно до розподілу обов'язків) та керівники структурних підрозділів міської  ради.

1.2 Загальний контроль за дотриманням норм законодавства на території міста та за  виконанням доведених завдань виконавчими органами міської ради, міськими підрозділами територіальних органів виконавчої влади та іншими службами, діяльність яких координується міською радою та її виконавчим комітетом, а також підприємствами, організаціями і установами, незалежно від їх підпорядкованості та форм власності, іншими юридичними особами згідно з чинним законодавством, здійснює міський голова.

1.3. Безпосередній контроль:

 за виконанням завдань, визначених актами законодавства, дорученнями Президента України, актами центральних органів виконавчої влади, розпорядженнями (дорученнями) голови обласної державної адміністрації, міського голови, рішеннями обласної ради, виконавчого комітету міської ради, за розглядом звернень  народних депутатів України, депутатів обласної   ради, за розглядом службових листів, звернень підприємств, установ, організацій та  громадян, запитів щодо доступу до публічної інформації, інших документів здійснюється  працівниками загального відділу  міської ради                   (відповідно до посадових інструкцій);

за виконанням завдань, визначених рішеннями міської ради, за розглядом запитів та звернень депутатів міської ради здійснюється працівниками організаційного відділу міської ради (відповідно до посадових інструкцій);

1.4. Відповідальність за організацію  контролю  у структурних підрозділах  міської ради покладається  на керівників  структурних підрозділів, а безпосередній контроль за виконанням документів здійснює відповідальний працівник.

1.5. Відповідальність за організацію, своєчасність і повноту виконання документів несуть заступники міського голови, секретар  міської ради, керуючий справами виконавчого комітету (відповідно до розподілу обов’язків), керівники структурних підрозділів міської ради,  а також особи, зазначені в документі чи резолюції міського голови та безпосередні виконавці. У разі коли документ виконується кількома особами, відповідальною за організацію виконання є посадова особа, яка зазначена першою.

1.6. Якщо посадову особу, на яку покладається відповідальність за організацію виконання документа, не визначено, контроль за повнотою та результативністю його виконання здійснюється структурним підрозділом міської  ради, який ініціював видання або опрацьовував проект документа.

 

Параграф 2. Здійснення контролю за виконанням документів

 

2.1. Контроль за виконанням документів здійснюється стосовно зареєстрованих документів, у яких встановлено завдання,  або які містять питання, що потребують вирішення.

2.2. Обов'язковому контролю підлягає виконання завдань, визначених актами законодавства, дорученнями Президента України,   документами  Кабінету Міністрів України, розпорядженнями (дорученнями) голови обласної державної адміністрації, міського  голови,  рішеннями обласної ради, виконавчого комітету, розгляд звернень  комітетів Верховної Ради України, запитів і звернень народних депутатів України, депутатів обласної ради.

 2.3. Контроль за виконанням документів здійснюється шляхом:

1) аналізу та узагальнення у визначені терміни письмової інформації про стан  виконання документів у цілому або окремих завдань, що надходять від виконавців;

2) систематичного аналізу статистичних та інших  даних, що характеризують стан виконання документів;

3) проведення періодичної  перевірки організації та стану виконання завдань безпосередньо на місцях;

4) розгляду питань діяльності (заслуховування звіту) виконавців на засіданнях виконавчого комітету, на   нарадах при міському голові, заступниках міського голови, секретарі  міської ради, керуючому справами

виконавчого комітету (відповідно до розподілу обов’язків);

 

Параграф 3. Здійснення загальним відділом міської ради контрольних повноважень

 

3.1. Загальний відділ міської ради, відповідно до покладених на нього завдань,  здійснює облік, контроль, перевірку та аналіз стану виконання структурними підрозділами  міської ради, підприємствами, установами,  організаціями  завдань, визначених розпорядчими документами, а також аналіз причин порушення строків виконання документів і внесення пропозицій щодо їх усунення.

3.2. Основні функції :

1) отримання   контрольних документів з резолюцією міського голови або особи, яка виконує його обов’язки;

2) опрацювання документів, встановлення  контрольних термінів інформування по кожному окремому завданню, а також посадової особи чи органу влади, який необхідно інформувати;

3) формування електронної бази даних контрольних документів, класифікація їх за типами документів, безпосередніми виконавцями та контрольними термінами;

4) підготовка контрольних справ окремо по кожному типу документів.     Контрольні справи готуються у трьох примірниках: два примірники  передаються відповідно виконавцю і заступнику міського голови, секретареві міської ради, керуючому справами виконавчого комітету (відповідно до розподілу обов’язків), які здійснюють контроль, а один примірник і контрольна картка  залишається  в загальному відділі.         Якщо стосовно одного завдання на контролі перебувають декілька документів, то вони об’єднуються в окремий блок і контролюються узгоджено, однак контрольна справа заводиться на кожен документ окремо. Контрольна справа містить документ,  інформації (проміжні та підсумкові)  щодо виконання зазначених у документі завдань, у разі потреби  матеріали перевірок, нарад тощо;

5) формування контрольної картотеки, яка систематизується за датами виконання документів, а в межах кожної дати – за виконавцями;

6) підготовка заступникам міського голови, секретареві міської ради, керуючому справами виконавчого комітету щомісячних планів-нагадувань щодо строків виконання документів та інформування;

7) проведення випереджувального моніторингу строків виконання контрольованих документів, а в разі неможливості їх додержання своєчасного інформування  та внесення пропозицій міському голові  щодо продовження терміну  контролю;

8) підготовка для міського голови інформаційно-аналітичних матеріалів щодо стану виконавської дисципліни, ведення реєстру невиконаних або виконаних з порушеннями термінів документів;

9) підготовка  матеріалів про стан виконавської дисципліни для розгляду на апаратних нарадах при міському голові. Надання  пропозицій міському голові про притягнення до відповідальності посадових осіб, з вини яких порушено строки виконання, не виконані або виконані неповністю завдання;

10) проведення  перевірок стану організації контролю за виконанням  документів органів влади вищого рівня, розпоряджень міського голови, рішень виконавчого комітету, дотримання виконавської дисципліни в управліннях, відділах міської ради, надання з цих питань відповідної допомоги;

11) підготовка та  внесення керівництву пропозицій щодо залучення інших (експертів) виконавчих органів міської ради, працівників підприємств, установ, організацій (за згодою) для проведення перевірок відповідно до чинного законодавства і вжиття необхідних заходів для оперативного усунення виявлених недоліків у виконанні документів та роботі з реагування на запити і звернення народних депутатів України, депутатів обласної    ради;

12) внесення  у встановленому порядку пропозицій та підготовка проектів документів  щодо зняття з контролю виконаних документів.

 

Параграф 4. Здійснення контрольних повноважень заступниками міського голови, секретарем міської  ради, керуючим справами виконавчого комітету міської ради

 

4.1. Заступники міського голови, секретар міської ради, керуючий справами виконавчого комітету згідно  розподілу обов’язків несуть відповідальність за організацію виконання актів законодавства, доручень Президента України, документів Кабінету Міністрів України, актів центральних органів виконавчої влади, розпоряджень (доручень) голови обласної державної  адміністрації, міського голови, рішень обласної та міської рад, виконавчого комітету , запитів і звернень народних депутатів України, депутатів обласної та міської рад і забезпечують їх фактичне виконання, а саме:

1) організовують і контролюють виконання доведених завдань;

2) затверджують план контролю (за необхідністю);

3) аналізують виконання доведених завдань на підставі узагальнених аналітичних та інформаційних матеріалів від виконавців, забезпечують своєчасне подання міському голові відповідних проміжних та підсумкових письмових інформацій про стан виконання документів;

4) на підставі матеріалів, що містять відомості  про несвоєчасне чи неповне виконання  завдань, дають доручення відповідним виконавцям щодо вжиття додаткових заходів для усунення причин, що перешкоджають виконанню завдань.

 

Параграф 5. Здійснення контрольних повноважень у структурних підрозділах  міської ради

 

5.1. У структурних підрозділах міської ради відповідальність за організацію та забезпечення фактичного виконання завдань і своєчасного подання письмових матеріалів про стан виконання документів покладається на керівників структурних підрозділів міської ради.

5.2. Відповідно до доручення керівника структурного підрозділу міської ради, визначається виконавець (виконавці), який відповідає за виконання зазначених у документі завдань.

5.3. Виконавець здійснює заходи щодо вчасного і повного вирішення доведених завдань, готує проект відповіді міському голові та заступникам міського голови, секретареві міської ради, керуючому справами виконавчого комітету  (відповідно до розподілу обов'язків). 

5.4. Якщо в документі чи резолюції  передбачено узагальнення інформації  то відповідальний виконавець (зазначений у резолюції першим) узагальнює отримані дані,  готує проект відповіді міському голові та заступникам міського голови, секретареві міської ради, керуючому справами виконавчого комітету (відповідно до розподілу обов'язків).

5.5. Працівник, відповідальний за виконання, веде контрольну справу, в якій накопичується довідково-інформаційні матеріали, пов’язані з виконанням документу.

5.6. Оригінал контрольної справи зберігається  у заступника міського голови, секретаря міської ради, керуючого справами виконавчого комітету (відповідно до розподілу обов'язків), копії - у загальному відділ та у   виконавця.

 

Параграф 6. Строки виконання документів та інформування за результатами виконання

 

6.1. Документи виконуються в терміни, визначені самим документом або нормами актів законодавства. Якщо термін виконання не встановлюється, документи виконуються не пізніше 30 календарних днів, а документи з позначкою “терміново” – протягом 7 робочих днів від дати їх підписання .

6.2. Якщо в документі вказано термін “невідкладно”, то опрацювання і інформування про хід його реалізації здійснюється в день реєстрації документа. Про виконання документів, отриманих у вихідні дні, доповідається в перший наступний робочий день.

6.3. У разі зазначення терміну “постійно”,  про хід  виконання документу інформується щокварталу.

6.4. На документи, виконання яких розраховано до 3 років, інформації подаються за підсумками півріччя, більше 3 років – за підсумками року, якщо інші терміни не встановлено.

6.5. Письмова відповідь на депутатське звернення надається у 10-денний термін з дня його одержання або в інший встановлений Верховною Радою України (обласною, міською радою) строк і адресується відповідно Голові Верховної Ради України, голові обласної ради або  народному депутату України, депутату обласної або міської ради, який його вніс.

6.6. Якщо відповідь на депутатське звернення з об’єктивних причин не може бути надана в установлений термін, орган, якому доручено опрацювання звернення, повинен повідомити листом, з викладенням мотивів продовження терміну розгляду, Голову Верховної Ради України, голову обласної ради  або народного депутата України, депутата обласної або  міської ради з пропозицією щодо надання відповіді в інший термін, але не більше 30 днів з дня надходження запиту.

6.7.Аналітичні та інформаційні матеріали щодо стану виконання документів у цілому або окремих передбачених ними завдань у разі встановлення проміжних контрольних строків подаються міському голові або його заступникам, секретарю міської ради, керуючому справами виконавчого комітету (відповідно до розподілу обов'язків) не пізніше ніж за 10 днів до закінчення строку, передбаченого планом контролю.

Інформації  про стан виконання документів, що подаються  до органів виконавчої влади вищого рівня, підписуються міським  головою, або особою яка його заміщує, і оформляються за визначеною формою.

6.8.Термін виконання документа може бути змінений лише за вказівкою органу або посадовою особою, яка його встановила.

6.9. У разі неможливості виконання завдання в установлений термін  виконавець вносить у визначеному порядку подання про перенесення терміну з обґрунтуванням причин, що унеможливлюють вчасне виконання завдання.

 6.10.Пропозиції щодо продовження терміну виконання документа органу виконавчої влади вищого рівня подаються через загальний відділ міської ради за 10 днів до закінчення встановленого строку.

 6.11. У разі неможливості виконання в установлені строки рішень виконавчого комітету,  розпоряджень або доручень міського голови  виконавець не пізніше ніж за 3 робочі дні подає міському голові  аргументовані пропозиції про їх перенесення.

 

Параграф 7. Робота з виконаними документами

 

7.1. Документ вважається виконаним, якщо поставлені в ньому завдання вирішені і кореспонденту  надана відповідь по суті.

7.2. Зняття з  контролю виконаних документів органів влади вищого рівня здійснюється на підставі розпорядчих документів цих органів;

документів з вимогою одноразового інформування – на підставі  письмової інформації, що підтверджує виконання документа, за підписом міського голови,  заступника міського голови, секретаря міської ради, керуючого справами виконавчого комітету  (відповідно до розподілу обов’язків).

7.3.Зняття з контролю  рішень виконавчого комітету  здійснюється  міським головою  на підставі письмових звітів про їх виконання, що готуються   керівниками структурних підрозділів міської ради та надаються за підписом заступників міського голови, секретаря міської ради, керуючого справами виконавчого комітету  (відповідно до розподілу обов’язків) на паперових та електронних носіях  до загального відділу міської ради.

7.4. Зняття з контролю  розпоряджень  міського голови проводиться  на підставі письмових звітів про їх виконання, що  готуються виконавцями та  надаються на ім’я міського голови за підписом заступників міського голови, секретаря міської ради, керуючого справами виконавчого комітету, відповідальних за організацію виконання документа (відповідно до розподілу обов’язків) загальному відділу міської ради  в електронному та друкованому вигляді та інших документів, що підтверджують їх виконання.  

7.5. Контрольні справи та копії знятих з контролю документів зберігаються у загальному відділі  протягом 3 років, після чого знищуються в установленому порядку.

 

Розділ 12. Організація розгляду письмових  звернень громадян та проведення особистого прийому громадян

 

Параграф 1. Нормативно-правова база з організації  розгляду письмових звернень та проведення особистого прийому громадян

 

1.1.Розгляд письмових звернень громадян – пропозицій (зауважень), заяв, клопотань, скарг, організація особистого прийому здійснюються згідно з вимогами Конституції України, Закону України "Про звернення громадян", відповідними указами Президента України.

1.2. Діловодство за зверненнями громадян ведеться відповідно до Інструкції з діловодства за зверненнями громадян в органах державної влади і місцевого самоврядування, об’єднаннях громадян, на підприємствах, в установах, організаціях незалежно від форм власності, в засобах масової інформації, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 14 квітня 1997 р. №348, та постанови Кабінету Міністрів України від 24 вересня 2008 р. № 858 «Про затвердження Класифікатора звернень громадян».

Параграф 2. Функції загального відділу міської ради   щодо роботи зі зверненнями громадян

2.1. Загальний відділ міської ради організовує та  координує роботу зі зверненнями громадян:

         1) здійснює попередній розгляд та реєстрацію звернень громадян, що надійшли на адресу міського голови, секретаря міської ради, заступників міського голови, керуючого справами виконавчого комітету.

         2) спільно з сектором з питань внутрішньої політики забезпечує роботу телефонної  «гарячої лінії»;

         3) здійснює реєстрацію та попередній розгляд письмових звернень громадян, а також звернень громадян, які надходять з Верховної Ради України, Адміністрації Президента України, Кабінету Міністрів України, Сумської обласної ради та Сумської обласної державної адміністрації, доводить їх до відома міського голови, його заступників, керуючого справами виконавчого комітету  та згідно з дорученнями направляє звернення у відділи, управління міської ради, на підприємства, в установи та організації міста  для виконання;

         4) забезпечує електронний облік усіх письмових та усних звернень громадян;

          5) здійснює контроль за виконанням звернень громадян, які надсилаються на розгляд та виконання  керівникам управлінь та  відділів  міської ради, підприємств, установ, організацій, розміщених на території міста, а також  забезпечує контроль за термінами їх розгляду та інформування громадян;

          6) здійснює контроль за виконанням рішень виконавчого комітету міської ради і розпоряджень міського голови з питань, що стосуються роботи зі зверненнями громадян.

          7) надає методичну і практичну допомогу відділам та управлінням  міської ради, підприємствам, установам і організаціям міста щодо організації роботи зі зверненнями громадян;

          8) надає міському голові, виконавчому комітету міської ради звітні, аналітичні, інформаційні та довідкові документи з питань, що стосуються роботи зі  зверненнями громадян;

           9) за дорученням міського голови проводить перевірку управлінь, відділів міської ради, підприємств, установ, організацій міста з питань виконання ними Закону України «Про звернення  громадян»;

           10) здійснює   моніторинг стану роботи зі зверненнями громадян, готує щоквартальні звіти з розгляду звернень, узагальнює пропозиції, що містяться в них, розробляє рекомендації, спрямовані на усунення  причин виникнення  обґрунтованих скарг і зауважень громадян;

           11) здійснює щоденний консультативний прийом громадян;

 

Параграф 3. Порядок розгляду питань, порушених у зверненнях громадян

 

3.1. Порушені у зверненнях громадян питання розглядаються міським  головою або його заступниками, секретарем  міської ради, керуючим справами виконавчого комітету (відповідно до розподілу обов’язків), керівниками  структурних підрозділів міської ради.

3.2.    За результатами розгляду  звернення визначається відповідальний за виконання.

3.3.    Відповідальний об’єктивно і вчасно розглядає звернення (заяву), перевіряє викладені в них факти, приймає рішення відповідно до чинного законодавства і забезпечує їх виконання, повідомляє громадян про наслідки розгляду звернень.

3.4. Рішення про відмову у задоволенні вимог, викладених у зверненні (заяві), доводиться до відома громадянина в письмовій формі з посиланням на закон і викладенням мотивів відмови, а також із роз'ясненням порядку оскарження прийнятого рішення.

3.5. Звернення розглядаються та вирішуються у термін не більше одного місяця від дня їх надходження, а ті, які не потребують додаткового вивчення, - невідкладно, але не пізніше 15 днів від дня їх отримання.

При неможливості вирішити питання протягом місяця, за рішенням міського голови встановлюють необхідний строк для його розгляду, про що повідомляється особі, яка подала звернення. При цьому загальний термін розгляду та вирішення питань, зазначених у зверненні, не повинен перевищувати 45 днів.

3.6. Розгляд звернень громадян щодо надання безоплатної первинної правової допомоги здійснюється  відповідно до  Закону України  «Про безоплатну правову допомогу»

3.7.    Звернення громадян, які  мають надані законодавством пільги, розглядаються першочергово. Пропозиції (зауваження), заяви (клопотання), скарги Героїв Радянського Союзу, Героїв Соціалістичної праці, Героїв України, інвалідів Великої Вітчизняної війни розглядаються  безпосередньо міським головою.

3.8.Письмове звернення без зазначення місця проживання, не підписане автором (авторами), а також таке, по якому немає змоги встановити авторство вважається анонімним і розгляду не підлягає.

3.9. Відповідальність за несвоєчасний, формальний розгляд звернення несуть посадові особи, які здійснювали, за дорученням керівництва, розгляд

звернення та готували відповідь, у порядку, передбаченому чинним законодавством.

3.10. Відповіді  на звернення  громадян готують структурні  підрозділи  міської ради.

3.11. Матеріали звернень є документами для службового користування. Не допускається розголошення одержаних із звернень відомостей, якщо це  зачіпає права і законні інтереси громадян.

3.12. Відповіді про результати розгляду звернень, надаються за підписом міського голови, заступників міського голови, секретаря міської ради, керуючого справами виконавчого комітету (згідно розподілу обов′язків).

 Інформацію про результати розгляду таких звернень виконавці надають у загальний відділ міської ради  на паперових та електронних носіях.

3.13.Питання про стан роботи із зверненнями громадян розглядається на засіданнях виконавчого комітету.

 

Параграф 4.  Проведення прийому громадян з особистих питань

 

4.1. Повноваження з організації та координації роботи щодо прийому громадян з особистих питань у виконавчих органах міської ради та ведення щоденного консультативного прийому  громадян здійснює загальний відділ міської ради.

4.2. Проведення прийому громадян з особистих питань регулюється відповідним розпорядженням міського голови. З'ясування підвідомчості розгляду та вирішення питань, з якими громадянин передбачає звернутись на особистий прийом, проводиться начальником загального відділу міської ради.

4.3. Міський голова,  заступники міського голови, секретар міської ради, керуючий справами виконавчого комітету  здійснюють прийом громадян з особистих питань в адміністративній будівлі міської ради та її виконавчого комітету та особисті прийоми з виїздом за місцем проживання або роботи громадян згідно з графіками, що затверджуються міським головою і оприлюднюються через засоби масової інформації, розміщуються на веб-сайті міської ради та в фойє адміністративної будівлі міської ради та її виконавчого комітету в доступному для вільного огляду місці. Графік особистого прийому громадян повинен містити інформацію про місце проведення, дні та години прийому.

4.4. Керівники структурних підрозділів  міської ради  проводять особистий прийом  на робочих місцях згідно з затвердженим розпорядженням міського голови графіком.

4.5. Контроль за виконанням доручень, наданих під час прийому, здійснюється радником міського голови, заступниками міського голови, секретарем міської ради, керуючим справами виконавчого комітету               (відповідно до розподілу обов’язків), загальним відділом міської ради.

 

Параграф 5. Розгляд звернень про надання безоплатної первинної правової допомоги

 

5.1.Звернення з питань отримання  безоплатної первинної правової допомоги, що надходять до міської ради та її виконавчого комітету, підлягають реєстрації в загальному відділі міської ради .

5.2.Розгляд звернень про надання  безоплатної первинної допомоги, що надходять до міської ради та її виконавчого комітету, здійснюється юридичним  відділом  міської ради та іншими  структурними підрозділами міської ради залежно від категорії порушеного питання.

5.3.Відповідь на звернення  про надання  одного з видів  правових послуг надається  за підписом заступника  міського голови, секретаря міської ради, керуючого справами виконавчого комітету (згідно з розподілом обов’язків).

5.4.У разі звернення особи про надання  правових послуг з питань, що віднесені до компетенції виконавчих органів міської ради, такі послуги надаються  протягом 30 календарних днів з дня надходження звернення.

5.5. Якщо питання, порушені  у зверненні, не належать  до компетенції  виконавчих органів  міської ради, це звернення  протягом  п’яти календарних днів  надсилається  до відповідного  органу з повідомленням про це особу, яка подала звернення.

5.6. Якщо під час розгляду звернення  про надання  безоплатної первинної  правової допомоги встановлено, що особа  потребує надання  безоплатної вторинної правової допомоги, особі або її законному представникові роз’яснюється  порядок  подання  звернення  про надання  безоплатної вторинної  правової допомоги.

 

Параграф 6. Організація  особистого прийому громадян щодо надання безоплатної первинної правової допомоги

 

6.1.Організація  особистого прийому громадян щодо надання безоплатної правової допомоги здійснюється юридичним  відділом міської ради відповідно до Закону України  «Про безоплатну правову допомогу».

6.2. Прийом осіб, які потребують  безоплатної  первинної правової допомоги з питань, що належать до компетенції виконавчих органів міської ради, здійснюється  спеціалістами юридичного відділу міської ради, спеціалістами  інших структурних підрозділів міської ради в установлені відповідним розпорядженням міського голови дні та години, згідно з затвердженим графіком.

6.3.Реєстрація осіб, які потребують безоплатної первинної правової допомоги, здійснюється юридичним  відділом  міської ради.

6.4.Під час особистого прийому особи, що його проводять, надають заявникам роз’яснення положень законодавства  та консультації з питань  реалізації прав і свобод людини і громадянина, правової інформації.

6.5. Питання, з якими звертаються особи, за змогою  вирішуються  під час  прийому  в день їх звернення. У разі, якщо під час особистого прийому виникає потреба в наданні  письмових роз’яснень, складанні  заяви, скарги та інших правових документів ( крім документів процесуального характеру), спеціаліст, що здійснює прийом , зобов’язаний  надати допомогу  в оформленні  звернення про надання  безоплатної первинної правової допомоги.

6.6.Якщо під час  особистого прийому встановлено, що особа  потребує надання  безоплатної вторинної правової допомоги, працівник, який проводить прийом, зобов’язаний  роз’яснити  їй порядок  подання звернення  про надання безоплатної вторинної правової допомоги.

 

Розділ 13. Організація правового забезпечення діяльності

виконавчих органів міської ради

 

Параграф 1. Загальні засади правового забезпечення діяльності виконавчих органів міської ради

 

1.1. Правове забезпечення діяльності виконавчих органів міської ради, надання методичної та практичної допомоги з правових питань , організацію правової роботи, спрямованої на правильне застосування  і неухильне  додержання вимог актів  законодавства  структурними підрозділами міської ради та посадовими особами місцевого самоврядування здійснює юридичний відділ міської ради.  

1.2.У своїй діяльності юридичний відділ міської ради керується Конституцією та законами України, постановами Верховної Ради України, указами Президента України, актами Кабінету Міністрів України та інших центральних органів виконавчої влади, прийнятими відповідно до Конституції та законів України, і розпорядженнями голови обласної державної адміністрації, міського голови, рішеннями обласної та  міської рад,  виконавчого комітету міської ради.

 

Параграф 2. Функції юридичного відділу міської ради щодо правового забезпечення діяльності виконавчих органів міської ради

 

2.1.Юридичний відділ міської ради  відповідно до покладених на нього завдань:

1) забезпечує відповідність законодавству проектів розпоряджень та доручень міського голови , рішень міської ради, виконавчого комітету , а також інших актів виконавчих органів міської ради;

2) проводить правову експертизу проектів розпоряджень та доручень міського голови, рішень міської ради та виконавчого комітету, готує висновки правової експертизи у разі їх невідповідності актам законодавства та/або подає пропозиції щодо приведення таких проектів у відповідність з вимогами законодавства;

3) надає методичну допомогу працівникам апарату міської ради та її виконавчого комітету, керівникам структурних підрозділів міської ради щодо правильного застосування норм законодавства під час виконання покладених на них завдань і функціональних обов'язків;

4) представляє інтереси виконавчих органів міської ради  у судах та інших державних органах під час розгляду правових питань або спорів;

5) виконує інші функції з правового забезпечення діяльності виконавчих органів міської ради відповідно до цього Регламенту та  Положення про відділ з правової та внутрішньої політики, яке затверджується  рішенням міської ради.

 

Розділ 14. Порядок здійснення регуляторної діяльності виконавчими органами  міської ради

 

Параграф 1. Загальні положення

 

Порядок здійснення регуляторної діяльності виконавчими органами міської ради визначається  цим Регламентом та Законом України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності».

 

Параграф 2. Порядок планування діяльності з підготовки проектів регуляторних актів.

 

2.1 Структурні підрозділи міської ради щорічно до 1 листопада надають до відділу  торгівлі та підтримки підприємництва міської ради пропозиції з підготовки ними проектів регуляторних актів на наступний календарний рік.

2.2 Відділ  торгівлі та підтримки підприємництва міської ради на основі отриманих пропозицій готує проект плану діяльності з підготовки проектів регуляторних актів та подає його на розгляд засідання виконавчого комітету міської ради, сесії міської ради у листопаді поточного року.

2.3 План діяльності з підготовки проектів регуляторних актів повинен містити вид і назву проектів, цілі їх прийняття, строки підготовки проектів, найменування підрозділів, відповідальних за розроблення проектів регуляторних актів.

2.4 Якщо регуляторний орган готує або розглядає проект регуляторного акта, який не внесений до затвердженого плану діяльності з підготовки регуляторних актів, цей орган повинен надати відповідні зміни до відділу з питань торгівлі та підтримки підприємництва міської ради.

2.5 Відділ  торгівлі та підтримки підприємництва міської ради подає на розгляд засідання виконавчого комітету міської ради, сесії міської ради  проект про внесення змін до плану діяльності з підготовки проектів регуляторних актів не пізніше дня оприлюднення проекту регуляторного акта.

2.6 План діяльності регуляторного органу з підготовки регуляторних актів та зміни до нього оприлюднюються шляхом опублікування в газеті «Полісся», не пізніш як у десятиденний строк після їх затвердження.

 

Параграф 3. Підготовка аналізу регуляторного впливу та його  розгляд

 

3.1. Розробником кожного проекту регуляторного акта готується аналіз регуляторного впливу згідно із постановою Кабінету Міністрів України від 11.03.2004 року № 308 «Про затвердження методик проведення аналізу впливу та відстеження результативності регуляторного акта».

3.2 Аналіз регуляторного впливу регуляторного акта підписується розробником проекту регуляторного акта чи керівником регуляторного органу та разом з проектом регуляторного акта подаються розробником регуляторного акта для опублікування в газеті «Полісся» та на офіційному веб-сайті Шосткинської міської ради не пізніше п’яти робочих днів з дня оприлюднення повідомлення про оприлюднення цього проекту регуляторного акта.

3.3. Усі зауваження і пропозиції щодо проекту регуляторного акта та відповідного аналізу регуляторного впливу підлягають обов’язковому розгляду розробником цього проекту. За результатами цього розгляду розробник проекту регуляторного акта повністю чи частково враховує одержані зауваження і пропозиції або мотивовано їх відхиляє. Проводяться громадські слухання з метою обговорення проекту регуляторного акта.

3.4. Строк, протягом якого від фізичних та юридичних осіб, їх об’єднань приймаються  зауваження  та пропозиції, не повинен бути меншим, ніж один місяць та більшим ніж три місяці з дня оприлюднення проекту регуляторного акта та відповідного аналізу регуляторного впливу.

 

Параграф 4. Відстеження результативності регуляторного акта

 

4.1. Розробником кожного регуляторного акта здійснюється базове, повторне та періодичне відстеження його результативності.

4.2. Базове відстеження результативності регуляторного акта здійснюється до дня набрання чинності цим регуляторним актом, або набрання чинності більшістю його положень. Якщо для визначення значень показників результативності регуляторного акта використовуються виключно статистичні дані, базове відстеження його результативності може бути здійснене після набрання чинності більшістю його положень, але не пізніше дня, з якого починається проведення повторного відстеження  щодо цього акта.

4.3.Повторне відстеження результативності регуляторного акта здійснюється через рік з дня набрання чинності або набрання чинності більшістю його положень, але не пізніше двох років з дня набрання чинності цим актом, або більшістю його положень, якщо відповідним рішенням не встановлений більш ранній термін.

4.4.Періодичні відстеження результативності регуляторного акта здійснюється раз на кожні три роки, починаючи з дня закінчення заходів з повторного відстеження результативності цього акта, у тому числі і у разі, коли дію регуляторного акта, прийнятого на визначений строк, було продовжено після закінчення цього визначеного строку.

4.5. Виконання заходів з відстеження результативності регуляторних актів забезпечується розробниками проектів цих регуляторних актів. Строк виконання заходів з відстеження результативності регуляторного акта  не може бути  більш ніж сорок п’ять робочих днів.

4.6. Звіт про відстеження результативності регуляторного акта підписується керівником регуляторного органу, що підготував звіт та оприлюднюється шляхом опублікування в газеті «Полісся» та на сайті Шосткинської міської ради не пізніше ніж у десятиденний строк з дня підписання цього звіту.

4.7. Відділ  торгівлі та підтримки підприємництва міської ради щорічно до 30 грудня готує план-графік проведення заходів з відстеження результативності прийнятих регуляторних актів на наступний рік.

4.8. Регуляторний акт не може бути прийнятий або схвалений якщо був відсутній аналіз регуляторного впливу і проект регуляторного акта не був оприлюднений.

 

Розділ 15. Організація роботи із забезпечення доступу до публічної інформації

 

Параграф 1.Відповідальність за організацію роботи із забезпечення  доступу  до публічної інформації

 

1.1.Відповідальність  за  організацію в установленому  порядку  доступу  до публічної інформації, розгляд, опрацювання , облік, систематизацію, аналізування та здійснення контролю за наданням  відповідей на інформаційні запити, що надходять  до виконавчого комітету міської ради   несе  загальний  відділ  міської ради .

1.2. Відповідальність за забезпечення оприлюднення в засобах масової інформації та на офіційному сайті міської ради публічної інформації, зазначеної у статті 15 Закону України «Про доступ до публічної інформації» несе сектор з питань внутрішньої політики міської ради.

1.3.Організація роботи щодо забезпечення  доступу до публічної інформації у виконавчих органах міської ради здійснюється відповідно до Закону України «Про доступ до публічної інформації»,інших нормативно – правових актів у цій сфері та цього Регламенту.

1.4. У структурних підрозділах міської ради  відповідальність  за організацію роботи із забезпечення  доступу до публічної інформації покладається  на їх керівників та визначених відповідальних осіб.

 

Параграф 2. Функції загального  відділу  міської ради   щодо забезпечення доступу до публічної інформації

 

2.1.Загальний відділ міської ради щодо забезпечення доступу до публічної інформації:

         здійснює централізовану реєстрацію та веде облік  запитів на інформацію, що надійшли до виконавчого комітету міської ради;

         надає консультації запитувачам інформації під час оформлення  запитів на інформацію та допомогу при  оформленні запитів  особам, що  не мають змоги з поважних причин особисто подати письмовий запит;

          забезпечує своєчасне  опрацювання запитів на інформацію та надання  повних відповідей на запити;

         здійснює аналіз та систематизацію запитів на інформацію за галузевою та іншими ознаками, готує та оприлюднює звіти щодо задоволення запитів на інформацію;

         координує  діяльність та надає методичну і практичну допомогу посадовим особам, які призначені відповідальними з питань запитів на інформацію в структурних підрозділах міської ради;

         проводить перевірки з організації роботи із виконання Закону України «Про доступ до публічної інформації», інших нормативно – правових актів та задоволення запитів на інформацію в структурних підрозділах міської ради;

         забезпечує надання  роз’яснень запитувачам інформації щодо порядку оскаржень рішень, дій чи бездіяльності посадових осіб. відповідальних за доступ до публічної інформації, що порушили законні права  та інтереси запитувачів інформації;

         забезпечує направлення запиту на інформацію належному розпоряднику інформації, якщо запит подано не за належністю;

          проводить  аналіз та узагальнює інформацію про забезпечення  доступу до публічної інформації структурними підрозділами міської ради;

          взаємодіє з управліннями, відділами, іншими структурними підрозділами міської ради, установами та організаціями міста  з метою належного виконання покладених на  відділ завдань щодо забезпечення доступу до публічної інформації;

         виконує інші  функції, відповідно до чинного законодавства з питань забезпечення доступу до публічної інформації.

 

Параграф 3. Порядок оприлюднення  публічної інформації на офіційному  веб-сайті міської ради

 

         3.1. Оприлюднення на офіційному веб – сайті міської ради обов’язкової публічної інформації, що знаходиться у володінні  структурних підрозділів міської ради, здійснюється відповідно до вимог Закону України «Про доступ до публічної інформації».

         3.2. Публічна інформація підлягає обов’язковому оприлюдненню невідкладно, але не пізніше п’яти робочих днів з дня затвердження документа із зазначенням дати оприлюднення.

         3.3. Не підлягає оприлюдненню інформація з обмеженим доступом та внутрішньоорганізаційні документи, при цьому оприлюднюється інформація про їх видання.

         3.4. Проекти рішень міської ради та її виконавчого комітету, розпоряджень міського голови, розпорядчих  документів  структурних підрозділів, що підлягають обговоренню, обов’язково оприлюднюються на офіційному веб – сайті міської ради  в розділі «Проекти нормативно – правових актів» із зазначенням дати оприлюднення та/або дати внесення змін до документа  та не пізніше,  як за 20 робочих днів до дати їх розгляду з метою прийняття. За результатами проведення публічного громадського обговорення проектів нормативно –правових документів, підготовлені структурними підрозділами міської ради звіти  протягом двох днів оприлюднюються на   офіційному веб – сайті міської ради.

         3.5. Невідкладно оприлюднюється будь-яка інформація про факти, що загрожують життю, здоров’ю та/або майну осіб, і про заходи, які застосовуються у зв’язку з цим.

         3.6. Оприлюднення публічної інформації на офіційному веб-сайті міської ради забезпечується  сектором з питань внутрішньої політики.

         3.7.  Для забезпечення  оприлюднення публічної інформації  на офіційному веб – сайті міської ради  до сектору з питань внутрішньої політики надаються у строки, передбачені Законом України «Про доступ до публічної інформації» :

-  рішення міської ради  та розпорядження міського голови з кадрових питань та адміністративно-господарських питань  організаційним відділом;

- рішення виконавчого комітету  та розпорядження міського  голови  з питань основної діяльності  загальним  відділом.

- публічна інформація структурних підрозділів  міської ради відповідальними  працівниками за доступ до публічної інформації, які призначені  керівниками відповідних підрозділів;

         3.8.Відповідальність за своєчасне надання до сектору з питань внутрішньої політики інформації для оприлюднення на офіційному веб-сайті міської ради покладається на керівників відповідних структурних підрозділів.

 

Параграф 4. Порядок розгляду запитів на інформацію

 

4.1. Прийом запитів на інформацію здійснює загальний відділ  міської ради.

4.2. Усі запити на публічну інформацію, що надходять до виконавчого комітету міської ради , у тому числі  передані електронною поштою, факсом, за телефоном, надані особисто,  реєструються та обліковуються у загальному відділі в день їх надходження в спеціальному журналі.

Запити, що надійшли після закінчення робочого часу, реєструються наступного робочого дня.

4.3. Запити, що надійшли до загального  відділу , реєструються та  невідкладно  передаються для розгляду міському голові  або особі, яка його заміщує.

4.4. Після розгляду керівником копія запиту  разом з контрольно-реєстраційною карткою направляється  виконавцю – структурному підрозділу міської ради, де зберігається або може зберігатися запитуваний документ чи інформація. Оригінал запиту залишається в загальному відділі.

4.5. Якщо отриманий запит на інформацію містить поряд з вимогою надання інформації або копії офіційного документа, також скаргу, пропозицію, заяву, то в частині надання публічної інформації розглядається як запит на інформацію, а в частині скарги, пропозиції, заяви – як звернення, згідно з Законом України «Про звернення громадян».

4.6. Відповідальна особа структурного підрозділу міської ради  готує запитувані копії документів або інформації та разом з відповіддю запитувачу інформації  подає їх до загального відділу протягом п’яти   робочих днів,  у встановленому порядку.

 4.7. Загальний відділ направляє запитувану інформацію, підписану міським головою (або особою, яка його заміщує),заступниками міського голови, секретарем міської ради, керуючим справами виконкому (згідно розподілу обов′язків)   запитувачу інформації  не пізніше п’яти робочих днів з дня отримання запиту в визначений ним спосіб.

4.8. Керівники відповідних структурних підрозділів  міської ради несуть персональну відповідальність за підготовку запитуваних копій документів чи інформації, її достовірність, точність, повноту та надання такої інформації у визначені строки.

 

Параграф 5. Строки розгляду та підготовка відповідей на запити

 

5.1. Відповідь запитувачу за загальним правилом повинна бути надана не пізніше  п’яти робочих днів з дня отримання запиту в визначений ним спосіб. Відлік терміну надання відповіді починається з наступного дня  за днем реєстрації запита.

5.2. Відповідь на запит може містити:

1) всю запитувану інформацію;

2) частину інформації та відмову в задоволенні запиту в іншій частині;

3) відмову в задоволенні запиту повністю.

5.3. Відповідь на запит надається протягом 48 годин з моменту його отримання, якщо він стосується інформації, необхідної для захисту життя чи свободи особи, щодо стану довкілля, якості харчових продуктів і предметів побуту, аварій, катастроф, небезпечних природних явищ та інших надзвичайних подій, що сталися або можуть статись і загрожують безпеці громадян, та зазначені обставини в запиті обґрунтовані належно.

5.4. У разі якщо запит стосується надання великого обсягу інформації або потребує пошуку інформації серед значної кількості даних, структурний підрозділ міської ради, який зберігає (може зберігати) запитувану інформацію, негайно та/або не пізніше трьох робочих днів з дня отримання запиту подає обґрунтоване клопотання до загального  відділу   міської ради  щодо продовження строку його розгляду до  20 робочих днів з обґрунтуванням такого продовження. Про продовження строку розпорядник інформації повідомляє запитувача в письмовій формі не пізніше п»яти робочих днів з дня отримання запиту.

5.5. Відповідь запитувачу надається відповідно до вимог та строків установлених Законом України «Про доступ до публічної інформації».

5.6. У разі порушення або загрози порушення виконавцями термінів підготовки запитуваних копій документів або інформації начальник загального  відділу виконкому  міської ради  до закінчення строку виконання запиту повідомляє про цей факт керуючого  справами виконавчого комітету.

 

Параграф 6. Здійснення контролю за роботою із забезпечення доступу до публічної інформації

 

6.1. Обов'язковому контролю підлягають розгляд запитів на інформацію, завдання, визначені Законом України «Про доступ до публічної інформації», актами та дорученнями Президента України, Кабінету Міністрів України, розпорядженнями та дорученнями голови обласної державної адміністрації стосовно забезпечення доступу до публічної інформації.

6.2. Загальний контроль за дотриманням чинного законодавства в частині забезпечення доступу до публічної інформації покладається на керуючого  справами виконавчого комітету, безпосередній контроль та відповідальність за його здійснення – на загальний відділ та сектор з питань внутрішньої політики міської ради.  

6.3. Контроль у структурних підрозділах  міської ради  у сфері доступу до публічної інформації покладається на керівників структурних підрозділів і здійснюється шляхом:

1) проведення аналізу оприлюднення на офіційних веб-сайтах обов’язкової інформації про свою діяльність;

2) перевірки щодо ведення системи обліку документів, що знаходяться в їхньому володінні, системи обліку запитів на інформацію, розгляду запитів на інформацію, повноти та правильності наданої за запитом інформації згідно з Законом України «Про доступ до публічної інформації».

 

Розділ 16. Консультативні, дорадчі та інші допоміжні органи

 

Параграф 1. Загальні питання організації роботи консультативних, дорадчих та інших допоміжних органів

1.1. Для сприяння здійсненню повноважень виконавчими органами міської ради виконавчий комітет міської ради та міський голова утворюють консультативні, дорадчі та інші допоміжні органи (ради, робочі групи тощо), служби та комісії (далі – дорадчі органи).

1.2. Завдання, функції, персональний склад та порядок роботи цих органів визначаються рішеннями виконавчого комітету  та розпорядженнями міського голови.

1.3. Дорадчий орган утворюється як:

комісія – для розслідування причин аварії (катастрофи), вжиття заходів до подолання наслідків стихійного лиха, надання допомоги потерпілим громадянам та їх сім'ям, а також з питань, пов'язаних із реалізацією повноважень міської ради та її виконавчого комітету ;

організаційний комітет – для забезпечення узгодження дій виконавчих органів міської ради, підприємств, установ та організацій з питань підготовки і проведення заходів загальнодержавного, обласного та міського значення;

рада – для вивчення проблемних питань, пов'язаних із реалізацією державної  політики у відповідній сфері;

робоча група – для участі в підготовці проектів нормативно-правових актів, інших документів, що подаються на розгляд виконавчому комітету, міському голові.

1.4. Основними завданнями дорадчого органу є:

сприяння забезпеченню координації дій виконавчих органів міської ради з питань, що належать до їх компетенції;

підготовка пропозицій щодо формування та реалізації державної політики у відповідній сфері на території міста;

визначення шляхів, механізмів і способів вирішення проблемних питань, що виникають під час реалізації державної та регіональної політики у відповідній сфері на території міста;

підвищення ефективності діяльності виконавчих органів  міської ради, у тому числі покращення надання послуг споживачам;

удосконалення нормативно-правової бази з відповідних питань.

1.5. Формою роботи дорадчого органу є засідання, що проводяться за дорученням його голови. Засідання дорадчого органу веде голова, а за його відсутності – заступник голови. Підготовку матеріалів для розгляду на засіданнях, запрошення персонального складу дорадчого органу та інших представників забезпечує його секретар.

1.6. Для оперативного вирішення актуальних питань, що належать до компетенції дорадчого органу, можуть утворюватися додаткові дорадчі органи (комісії, робочі групи тощо), які діють у період між його засіданнями.

Персональний склад додаткового дорадчого органу затверджується на засіданні дорадчого органу.

1.7. Дорадчий орган розробляє пропозиції та рекомендації з питань, що належать до його компетенції. Член дорадчого органу, який не підтримує зазначені пропозиції (рекомендації), може викласти в письмовій формі свою окрему думку, що додається до протоколу засідання.

1.8. Рішення дорадчих органів оформляються протоколами засідань, що підписуються головуючим на засіданні та секретарем і у разі потреби надсилається зацікавленим організаціям чи особам.

1.9. Відповідальність за організацію планування роботи, підготовки, проведення і документального оформлення засідань, здійснення контролю за реалізацією рішень дорадчих органів покладається на їх керівників та відповідні виконавчі органи міської ради чи окремих посадових осіб згідно із положеннями про ці органи.

1.10. У разі коли функціональні повноваження дорадчого органу вичерпано, відповідним виконавчим органом ради (окремою посадовою особою, яка здійснює організаційні функції у складі такого органу) готується доповідна записка та відповідний проект розпорядчого документа про припинення дії зазначеного дорадчого органу.

1.11. Дорадчий орган, утворений на визначений термін, вважається таким, що ліквідований з дня закінчення зазначеного строку.

Параграф 2. Громадська рада

 

 З метою забезпечення участі громадян в управлінні державними справами при виконавчому комітеті міської ради відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 3 листопада 2010 р. № 996 (зі змінами) утворюється громадська рада.

 

Розділ 17. Організація перевірок роботи міських територіальних органів  виконавчої влади, виконавчих органів  міської ради, підприємств, установ та організацій на території міста Шостки

 

Параграф 1. Планування перевірок роботи   

 

Перевірки (вивчення) роботи  міських територіальних органів  виконавчої влади в місті Шостка, виконавчих органів  міської ради, підприємств, установ та організацій на території міста Шостки з питань віднесених до компетенції, здійснюються згідно з планом роботи виконавчого комітету міської ради або на виконання доручення Сумської обласної державної адміністрації чи міського голови. 

Параграф 2. Організація перевірок роботи

 Організація перевірок роботи міських територіальних органів  виконавчої влади в місті Шостка, виконавчих органів  міської ради, підприємств, установ та організацій на території міста Шостка здійснюється згідно з чинним законодавством.

 

Параграф 3. Організація проведення комплексних перевірок

 

3.1. Для    здійснення    комплексних  перевірок  за дорученням  міського голови готується відповідне розпорядження, яким створюється робоча група та визначається мета, завдання і терміни перевірки.

У п'ятиденний термін після закінчення комплексної перевірки, або в інший термін,  визначений розпорядженням міського голови, члени робочої групи подають її керівнику підписані аналітичні довідки за напрямками вивчення стану справ.

 

Довідка обов'язково повинна містити:

 

висвітлення роботи органу перевірки відповідно до законів України, нормативно-правових актів Президента України, Кабінету Міністрів України, розпоряджень голови обласної державної адміністрації та рішень виконавчого комітету міської ради.

конкретні приклади про діяльність перевіреного органу, персональну участь посадових осіб в організації тієї чи іншої роботи;

оцінку стану справ у відповідній галузі;

подання цифрового матеріалу в порівнянні з показниками за попередні періоди, середньостатистичними даними тощо;

конкретні пропозиції щодо покращення ситуації.   

Керівник робочої групи організовує узагальнення матеріалів та підготовку доповідної записки міському голові за результатами комплексної перевірки. Доповідна записка складається у двох примірниках: перший подається міському голові, другий - органу, що перевіряли.

Матеріали комплексних перевірок розглядаються, як правило, на засіданнях виконавчого комітету міської ради із затвердженням заходів щодо усунення недоліків, порушень, виявлених у ході перевірки.

 

Параграф 4. Організація проведення тематичних перевірок

 

4.1. При   проведенні   перевірок   з   окремих   питань   за   дорученням міського голови   готується  розпорядження  міського голови,  яким створюється відповідна робоча група або визначається відповідальна особа.

4.2. Члени робочої групи  (відповідальна особа) складають довідки та узагальнюють матеріали відповідно до доручень керівника робочої групи.

4.3. Матеріали перевірок не пізніше ніж у місячний термін розглядаються виконавчим комітетом  міської ради або міським головою,  з вжиттям заходів

щодо усунення недоліків, порушень, виявлених у ході перевірки.

 

Розділ 18. Взаємовідносини виконавчих органів  міської ради з іншими суб’єктами

 

Параграф 1. Загальні засади організації взаємовідносин

 

1.1 Взаємовідносини виконавчих органів міської ради з  органами державної влади, підприємствами, установами та організаціями, об’єднаннями громадян і політичними партіями  здійснюються в установленому чинним законодавством  порядку з метою забезпечення належного виконання  повноважень органів виконавчої влади на території міста.

Параграф 2. Взаємовідносини з  міською радою

2.1. Виконавчі органи міської ради  є підконтрольними і

підзвітними  міській раді.

 

Параграф 3. Взаємовідносини з органами виконавчої влади

 

3.1.Виконавчі органи міської ради з питань здійснення делегованих повноважень, визначених Законом України “Про місцеве самоврядування в Україні”  є підконтрольними і підзвітними  обласній державній адміністрації та відповідним  органам виконавчої влади вищого рівня.

3.2. Виконавчий комітет  готує  та подає зауваження і пропозиції з питань розвитку міста до проектів актів законодавства, які розробляються  відповіднами органами виконавчої влади.

3.3. З метою врахування громадської думки щодо проекту акта законодавства з питань розвитку міста, що надійшов від інших державних органів для погодження, може бути проведене його громадське обговорення.

3.4. Виконавчий комітет взаємодіє з Центральною виборчою комісією з питань реалізації виборчого законодавства  на території міста.

3.5. Виконавчі органи міської ради  взаємодіють  з територіальними органами виконавчої влади у місті Шостка.

 

 Параграф 4. Відносини з підприємствами, установами та організаціями, розташованими на території міста

 

4.1. Виконавчі органи  міської влади забезпечують  реалізацію  відповідно до законодавства державної політики щодо підприємств, установ та організацій, розташованих на території міста.

4.2.Відносини з підприємствами, установами та організаціями, що перебувають у комунальній власності територіальної громади, будуються на засадах їх підпорядкованості, підзвітності та підконтрольності органам місцевого самоврядування.

4.3.Відносини з підприємствами, установами та організаціями, що не перебувають у комунальній власності територіальної громади, будуються на договірній і податковій основі та на засадах підконтрольності у межах повноважень, наданих Законом   України “Про місцеве самоврядування в Україні.” Виконавчі органи міської ради не втручаються  в господарську діяльність підприємств, установ та організацій, крім випадків, визначених чинним законодавством.

 

Параграф 5. Взаємовідносини з    політичними   партіями, громадськими, релігійними  організаціями, професійними   спілками.  

 

 Виконавчі органи  міської влади взаємодіють   з   політичними партіями, громадськими, релігійними  організаціями, професійними   спілками  та  їх  об'єднаннями для забезпечення прав і свобод громадян, задоволення їх політичних, екологічних, соціальних, культурних та інших інтересів з  урахуванням загальнодержавних і місцевих   інтересів,   сприяють   виконанню   статутних   завдань   та   забезпечують додержання законних прав цих об'єднань громадян.

 

Параграф 6. Взаємодія з органами самоорганізації населення

 

Виконавчі органи міської ради співпрацюють з  квартальними комітетами  та іншими органами самоорганізації населення, правовий статус, порядок організації та діяльність яких за місцем проживання визначається  чинним законодавства.

 

 

 

Оновлено

04.01.18

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

ШОСТКИНСЬКИЙ КРАЄЗНАВЧИЙ МУЗЕЙ

ЦЕНТР ЕСТЕТИЧНОГО ВИХОВАННЯ


 ШОСТКИНСЬКА МІСЬКА ЦБС

 ШОСТКИНСЬКА ДИТЯЧА

ШКОЛА МИСТЕЦТВ

МАЛА АКАДЕМІЯ НАУК

СТАНЦІЯ ЮНИХ НАТУРАЛІСТІВ

 

 

НОВИНИ ШОСТКИ 

 

  

  

 


Цей веб-сайт створений відповідно до проекту "Створення системи ефективного управління муніципальною економікою шляхом запровадження сприятливих інвестиційних умов в пріоритетних сферах економічної діяльності", що є переможцем IV Всеукраїнського конкурсу проектів та програм розвитку місцевого самоврядування 2006 р.

УВАГА! При використанні матеріалів сайту гіперпосилання на www.shostka-rada.gov.ua є обов'язковим

© 2007 Ідея й структура: Артем Серенок
© 2007-2014 Технічний супровід: "Шостка.NET"